Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:04Правно основание

Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)

Характеристика

Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация. Настоящото изложение разглежда реда и условията за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение. Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за обучение. Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и на лица с трайно намалена работоспособност, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение извън заложените в системата на общообразователната подготовка.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и на лица с трайно намалена работоспособност, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба-декларация за отпускане на добавката (по образец) до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт. Към молба-декларацията се прилагат копия от:

- социалната оценка по чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
- експертното решение от ТЕЛК/НЕЛК;
- документ, удостоверяващ продължителността на обучението.

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. Месечната добавка за социална интеграция се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на молба-декларацията. Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.

0 коментара

Добавете коментар