Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитация по Закона за интеграция на хората с увреждания

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:01Правно основание

Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)


Характеристика

Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация. Настоящото изложение разглежда реда и условията за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги. Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за балнеолечение и рехабилитационни услуги.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде лице с трайни увреждания, което е ползвало балнеолечение или рехабилитационни услуги.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба-декларация за отпускане на добавката (по образец) до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт. Към молба-декларацията се прилагат копия от:

- социалната оценка по чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
- експертното решение от ТЕЛК/НЕЛК;
- разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Молба-декларацията се подава в едномесечен срок след реализиране на правото и приложени разходооправдателни документи. В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.

1 коментара

  1. Мога ли да кандидатсвам за еднократна помощ за раждане на дете в град,в който имам временна адресна регистрация,тъй като живея и ми предстои работа там?

Добавете коментар