Отпускане на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 години

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:59Правно основание

Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)


Характеристика

Родители (осиновители), които отглеждат деца с трайни увреждания, както и семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето имат право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата. Настоящото изложение разглежда реда и условията за отпускане на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат:

- родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания;
- семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

3. Необходими документи

Лицата подават молба-декларация за отпускане на добавката (по образец) до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Към молба-декларацията се прилагат копия от:

- копие от удостоверение за раждане на детето/децата;
- административен или съдебен акт за настаняване на детето/децата в семейство на роднини или близки или приемни семейства;
- удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето/децата;
- копие от експертно решение за определяне на намалената възможност за социална адаптация;
- уверение от учебното заведение, че детето с трайно увреждане, навършило 18 години, продължава своето образование (само за деца, навършили 18 години до навършване на 20 години);
- лична карта (за справка).

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане. Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. Заповедта за отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане задължително се мотивира. Заповедта може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на молба-декларацията. Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.