Отпускане на еднократна помощ при бременност

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:55Правно основание

Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)
Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)


Характеристика

Според действащото българско законодателство събитията бременност и раждане спадат към осигурените социални рискове. По тази причина осигурената за всички социални рискове жена, която има 6 месеца осигурителен стаж, има право на парично обезщетение за бременност и раждане. Такова право има и жена, която е осигурена за всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест или за всички социални рискове без безработица.

Бременните жени, които нямат право на обезщетение по КСО и отговарят на останалите изисквания, предвидени в Закона за семейни помощи за деца, придобиват субективното право да получат еднократна помощ при бременност. Материята, свързана с условията и реда, при които се инициира и протича процедурата по предоставяне на тази еднократна помощ, намира правна уредба в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право да поискат предоставяне на еднократна помощ при бременност имат:

- бременните жени – български граждани;
- бременните жени – чужди граждани, които постоянно пребивават в страната, ако получаването на такава помощ е предвидено в друг закон или международен договор, по който Република България е страна.

3. Нормативноустановени изисквания

Еднократна помощ при бременност се отпуска на бременна жена, която отговаря на следните предпоставки:

- не е осигурена и няма право на обезщетение за бременност и раждане съгласно чл. 48а КСО или е осигурена, но няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а КСО;
- живее постоянно в страната;
- средномесечният доход на всеки член от семейството й за период от 6 месеца, предхождащ периода от 45 дни преди определения термин за раждане, да бъде по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

4. Необходими документи

Енократната помощ при бременност се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

- удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
- удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
- копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
- медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
- лична карта (за справка).

5. Вътрешен ход на административната услуга

Помощта се отпуска със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по образец съгласно Приложение № 1 към ППЗСПД. Заповедта се издава в 14-дневен срок от подаване на молба-декларацията. В 7-дневен срок от постановяването й заповедта се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията (чл. 10, ал. 3 и 5 ЗСПД и чл. 4, ал. 1 ППЗСПД).

Еднократната помощ при бременност се отпуска за периода от 45 дни преди определения термин за раждане (чл. 5а, ал. 3 ЗСПД и чл. 10б, ал. 1 ППЗСПД).

Съгласно чл. 10в ППЗСПД помощта се изплаща през месеца, следващ месеца, през който е подадена молба-декларацията. Еднократната помощ при бременност е в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

За осигурените жени по чл. 5а, ал. 2 ЗСПД помощта се изплаща в размер, определен съобразно броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а КСО, но не повече от 45 дни.

При изплащане на помощ за част от календарния месец, дневният размер на помощта се определя като пълният й размер се раздели на 45 дни. Общата сума на помощта се определя като дневният й размер се умножи по броя на календарните дни, за които се изплаща.

6 коментара

  1. ot kade se polu4ava tozi dokument достоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;,za6toto v NOI me gledat kato traktor kato go poiskam i me prehvarlqt kato maimuna kam drugi slujbi...abe ob6to vzeto da jivee6 v balgaria i da si tarsi6 pravata ne e mnogo lesno!
  2. Живеем в София, с временен адрес - град София. По лична карта постоянния адрес ни е гр. Варна. Социалните в София отказват да приемат документите, понеже трябвало да се подадат във Варна. Питам, имат ли законово основание да изпращат бременна жена, която има настоящ адрес - София - до селището на постоянният й адрес - Варна, за да подаде един лист хартия за 200 лв помощ? Що за държава е тази?
  3. Така е.Това не е държава!Няма такива ,аз съм с временна регистрация във Варна и никъде няма да ходя!от тук ще си взимам парите!В противен случай ще го направя обществен въпрос!Ще си правят каквото искат тук!А като се чуе за Бойко Борисов големи аплодисменти,а не се вижда в каква държава живеем!Трябва малко да се стегнат и да си вършат работата,не да ми спъъъъът, после заплати да ми искат!!!!
  4. Здравейте!Аз искам да попитам ами ако са ми прекратили трудовоправните отношения два месеца преди термина на раждане какво се прави с този болничен от 45 дни издава ли се и ако да къде трябва да се подаде.Благодаря ВИ предварително.
  5. Здравейте, благодаря за изчерпателната информация по-горе, но аз лично се обърках дали имам право на такова обещетение или нямам. Накратко: имам общо трудов стаж 12 г. /2000-2012/, от октомври 2012 съм безработна, като 9 м получавах помощи за безработни, до август 2013, вкл. От тогава до сега продължавам да съм безработна. Терминът ми е януари 2016. При тези обстоятелства имам ли право на тази еднократна помощ в размер на 150 лв. или не. Реално нямам социални осигуровки за последните 24 месеца.... Внасям си само здравните. Благодаря ви предварително за съдействието!
  6. И аз искам да попитам ще получа ли еднократна помощ след като се водя на работа още (в болничен съм)

Добавете коментар