Отпускане на добавка за чужда помощ към пенсията

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:54Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)


Характеристика

Пенсионерите със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Добавките за чужда помощ се начисляват към всяка пенсия, независимо от нейния вид. Добавките се изплащат на пенсионираното лице, а не на лицето, което оказва чужда помощ.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Добавките към пенсиите се отпускат, изменят и осъвременяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

2. Ползващи се лица

Право да получат добавка към пенсията имат пенсионираните лица с висока степен на изгубена работоспособност, които се нуждаят от постоянни грижи и наблюдение.

Забележка: Право на добавка към пенсията има и пенсионер с починал съпруг. Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга). Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.


3. Нормативни изисквания

Нуждата от чужда помощ се установява от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), съответно от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с експертно решение, в което изрично се отбелязва, че лицето не може да се самообслужва само и се нуждае от помощта на друго лице.

Експертизата на трайната неработоспособност, осъществявана от ТЕЛК и от НЕЛК цели определяне степента на трайно намалената работоспособност, която се определя в проценти спрямо възможностите на здравия човек.

4. Необходими документи

За отпускане на добавка към пенсия за чужда помощ, лицата подават следните документи:

- молба-заявление в свободен текст или молба-заявление за отпускане на пенсия, към която се допълва искане за добавка към пенсията за чужда помощ;
- експертно решение на ТЕЛК, в което се съдържат всички необходими данни за медицинското състояние на пенсионера, степента на загубената работоспособност и данни за срока на добавката;
- решение на медицинската комисия към териториалното поделение на НОИ.

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1. Експертиза на работоспособността

Лекуващият лекар, въз основа на клиничен преглед, прави преценка на здравословното състояние на лицето и установява неговата работоспособност и способност за самообслужване, като при необходимост насочва лицето към лекарска консултативна комисия (ЛКК). След задължителен обстоен преглед, ЛКК взема решение за здравословното състояние на осигуреното лице и го насочва за освидетелстване от ТЕЛК с "Медицински протокол на ЛКК". Към медицинския протокол на ЛКК се прилагат резултатите от направените изследвания, подписват се от извършителя и задължително се отбелязва датата, на която са направени.

Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършва от ТЕЛК по района на постоянния им адрес, което се доказва с документ за самоличност. Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място - в дома, в болнично или в друго заведение.

5.2. Разглеждане на документите и решение на медицинската комисия

След приемане на заявление за отпускане добавка за чужда помощ съответното длъжностно лице по пенсионно осигуряване представя на медицинска комисия най-късно до края на следващия работен ден копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, представената от заинтересуваното лице медицинска документация, данни за входящия номер и датата на заявлението, подадено в териториалното поделение на НОИ.

Забележка: Медицинска комисия, според чл. 98, ал. 4 КСО, има към всяко териториално поделение на НОИ, като тя се състои от председател и двама членове, които се определят от ръководителя на териториалното поделение. В случай че медицинската комисия реши, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК са неправилно издадени, председателят й подава жалба срещу решенията на органите на медицинската експертиза в 14-дневен срок от деня на заседанието, на което е прието решението на комисията. Жалбата срещу решенията на ТЕЛК се подава пред НЕЛК, а срещу решенията на НЕЛК - пред Софийския градски съд.

След получаване на заявлението, председателят на медицинската комисия изисква медицинското експертно досие на лицето от регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) в срок 3 дни от получаване на заявлението. В случай че към заявлението не е представена медицинската документация, която се намира у лицето, председателят на медицинската комисия в срок 3 работни дни от получаване на заявлението уведомява писмено лицето да я представи. Председателят на медицинската комисия може да изисква и допълнителни документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето.

Медицинската комисия на заседание разглежда медицинската документация и се произнася с решение в деня на заседанието. Решението се взема с единодушие и с него комисията може да потвърди решението на ТЕЛК/НЕЛК или председателят на комисията може да го обжалва по реда на КСО пред органите на медицинската експертиза.

Решенията на медицинската комисия, с които се потвърждават решенията на ТЕЛК/НЕЛК, се предоставят на упълномощеното длъжностно лице по пенсионното осигуряване в срок 3 работни дни за отпускане добавка за чужда помощ. Медицинската документация, предоставена от лицето, и медицинското експертно досие за РКМЕ се връщат на лицето и на РКМЕ в 7-дневен срок от постановяване на решението.

5.3. Издаване на разпореждане за отпускане на добавка към пенсия за чужда помощ

Разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване за отпускане на добавка към пенсията се издава въз основа на решението на медицинската комисия към съответното териториално поделение на НОИ.

Разпорежданията за добавки за чужда помощ, когато загубената работоспособност е установена само по медицинска документация, изготвена в друга държава, с която Република България има сключена спогодба за социално осигуряване, се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на НОИ - София.

5.4. Обжалване актовете на медицинската експертиза по реда на чл. 10в НПОС

Експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК се обжалват, ако няма единодушие между членовете на медицинската комисия за потвърждаване на експертното решение или когато комисията реши, че те са издадени неправилно или незаконосъобразно. Копие от жалбата до НЕЛК или до Софийския градски съд се изпраща на органа на медицинската експертиза, издал експертното решение, и на лицето, подало заявление за отпускане на пенсия за инвалидност или добавка за чужда помощ.

Ако решението на ТЕЛК/НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия, не се издава разпореждане до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда, по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза.

5.5. Срок за изплащане и размер на добавката за чужда помощ

Аналогично на пенсиите за инвалидност, добавката за чужда помощ се отпуска за времето на неработоспособността, определена от ТЕЛК или НЕЛК ако лицето не е навършило възрастта за пенсиониране за съответната година. Когато в срока, посочен в експертното решение, лицето навърши пенсионна възраст, добавката за чужда помощ се изплаща пожизнено.

Размерът на добавката представлява 75 на сто от размера на социалната пенсия за старост. Той се осъвременява от съответното ТП на НОИ съгласно разпоредбите на КСО, НПОС и решенията на Министерския съвет.

Изплащането на добавката за чужда помощ към пенсията се прекратява при отпадане на основанието за получаване – смърт на пенсионера, промяна на групата инвалидност и други.

При смърт на пенсионера добавката за чужда помощ не може да се наследява.