Изплащане на целеви помощи за хора с увреждания

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:53Правно основание

Административнопроцесуален кодекс
Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)


Характеристика

Описанието на разглежданата услуга цели да укаже и разясни реда и условията за изплащане на целеви помощи на хората с увреждания.

Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи и облекчения за:

1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство и място за паркиране;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването и преводачи на лица с увреден слух.

Хората с увреждания съобразно своите потребности могат да получават целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 ЗИХУ, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Лицата с увреден слух и с над петдесет на сто намалена работоспособност имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лева на час, която се изплаща на база сключен договор между Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и Съюза на глухите в България в изпълнение на интеграционни програми.

Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто намалена работоспособност, както и трудно подвижните лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно в размер на 5 лева на час. Взаимоотношенията между АХУ и Съюза на слепите в България, както и между АХУ и Съюза на инвалидите в България, свързани със заплащането на целевите помощи, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.


Процедура:
  
I. Компетентен орган

Компетентен орган да приеме молба-декларацията е дирекция "Социално подпомагане". Заповедта, с която се отпуска или отказва помощта, се издава от директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице. Паричните средства, отпуснати за целеви помощи, се превеждат от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

II. Заявител

Молба-декларацията следва да бъде подадена от:

1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;
2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за лицата под 18-годишна възраст;
3. директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.

III. Нормативно установени изисквания

Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

В посочените случаи целева помощ се отпуска само при предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

IV. Необходими документи

Правоимащите лица следва да подадат молба-декларация по образец. Лицето, което желае да получи целева помощ за покупка и ремонт на помощно средство, приспособление или съоръжение (ПСПС) представя също така и медицински документи, издадени от ЛКК (Лекарска консултативна комисия), ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) или НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия).

V. Вътрешен ход на административната услуга

Правоимащите лица подават необходимите документи до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта. Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. Заповедта за отказ за отпускане на помощта трябва да бъде задължително мотивирана. Заповедта може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се получава в 3-месечен срок от датата на съобщаване на заповедта. В случаите, когато този срокът е изтекъл, лицата подават нова молба-декларация по образец, към която се прилага само заповедта. Паричните средства, отпуснати за целеви помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях, се превеждат от Агенцията за хората с увреждания по сметката на правоимащите лица.