Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:51

Правно основание

Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Характеристика

Настоящото описание указва изискванията и предпоставките, при наличието на които правоимащите лица могат да упражнят своето право да получат месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.


Процедура:

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право да поискат предоставяне на месечна семейна помощ, предмет на настоящата административна услуга имат следните лица:

- семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
- семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
- семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

3. Необходими документи

Отпуска се въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

- удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
- служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
- удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
- решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище;
- удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
- лична карта - за справка;
- копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за децата с увреждания);
- копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
- копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Молба-декларация за месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца. Заявените семейни помощи се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" със заповед, издадена от нейния директор. Заповедта за отпускане или отказ на помощта, предоставена в пари и/или под формата на социални инвестиции за деца се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от постановяването му. Отказът за отпускане на парична помощ за деца се мотивира. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В случаите на преместване на ученик по време на учебната година директорът на приемащото училище изпраща справка по образец за записания ученик на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Регионална дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на родителите.

3 коментара

  1. Губят ли се месечните добавки за деца, ако молбата се подаде, когато детето навърши 5 години?
  2. Имам 2 деца на по 5 и 7 години. Баша им почина на 53 години. Осигуряван е 3 години в България за всички осигурителни случеи. Той е гражданин на Украйна. Пребиваването му тук е продължително. На каква сума мога да разчитам като наследствена пенсия? Голямото дете ще бъде 1 клас.
  3. Наследствената пенсия на дъщеря ми /от починал баща/ е спряна м. юни 2010 г. поради завършване на средно образование. Приета и е записана да следва в Германия, където учебната и година започва на 5 октомври. С документ, даден и от университета в Германия днес е отишла в НОИ, където крещейки, служителка и е казала да легализира документа и да си се връща в Германия. /Не е имало други хора да чакат за справки/. Молим, отговорете какво трябва да се направи поетапно, за да може да се получава пенсията? Благодарим предварително.

Добавете коментар