Издаване на удостоверение за осигурителен доход

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:45


Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда за издаване на удостоверение за осигурителен доход от Министерството на труда и социалната политика. Съгласно разпоредбата на чл. 5,ал. 7 от КСО, при прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок от 30 дни от прекратяване на правоотношението, а в случай на поискване от осигуряваното лице или негов представител в 14-дневен срок от предявяване на искането. Удостоверения за осигурителен доход се предоставят на лица, работили в МТСП или в структури, чийто правоприемник е министерството. Удостоверението се издава при прекратяване на трудово правоотношение или при поискване.

 


Процедура:


1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Министерството на труда и социалната политика.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде физическо лице, работило в Министерство на труда и социалната политика или в структури, чийто правоприемник е министерството.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба с точни лични данни по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до главния секретар на министерството. При прекратяване на правоотношението удостоверението се издава в 30 дневен срок от прекратяването, а при поискване - в 14-дневен срок от предявяване на искането.

Издадените удостоверения за осигурителен доход дават възможност на потребителите да доказват осигурителния си доход при изчисляване и отпускане на пенсии и парични обезщетения.

 

0 коментара

Добавете коментар