Изготвяне на удостоверение за трудов стаж

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:43
ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТРУДОВ СТАЖ (УП-2 И УП-3) ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПЕНСИОННИ ДОКУМЕНТИ

Правно основание

Кодекс на труда (КТ)
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране


Характеристика

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на удостоверение за осигурителен доход – образец УП-2 и удостоверение за осигурителен (трудов) стаж – образец УП-3. Удостоверението за осигурителен стаж - образец УП-3 е документ, с който се доказва осигурителен стаж, а удостоверението за осигурителен доход - образец УП-2 - документ, с които се доказва осигурителният доход.

Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

II. Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде лице, работило по трудово или служебно правоотношение в ИАНМСП.

III. Необходими документи

Заявителят следва да представи молба свободен текст за издаване на документа, към която се прилагат копие от трудова или служебна книжка.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Молбата се адресира до изпълнителния директор на ИАНМСП.

Удостоверение за осигурителен доход - образец УП-2 се изготвя от отдел "Счетоводство, финанси и бюджетно планиране", заверява се с подписите на изготвил, главен счетоводител, ръководител (изпълнителният директор на ИАНМСП) и печат на агенцията. Удостоверението се издава на основание разплащателните документи, намиращи се в работодателя, като длъжностните лица, подписали удостоверението, както и ползващите го, носят отговорност по Наказателния кодекс при неверни вписвания.

Удостоверението за осигурителен стаж - образец УП-3 се изготвя от експерт в отдел "Човешки ресурси и административни дейности", заверява се с подписите на изготвил, главен счетоводител, ръководител (изпълнителният директор на ИАНМСП) и печат на агенцията. Удостоверението се издава на основание документи, намиращи се в досието на служителя, като длъжностните лица, подписали удостоверението, както и ползващите го, носят отговорност по Наказателния кодекс при неверни вписвания.

Исканият документ се издава в едномесечен срок от подаване на молбата.

0 коментара

Добавете коментар