Извършване на социална оценка по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:41Правно основание

Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)

Характеристика

Изложението има за цел да укаже реда за изготвяне на социална оценка на хората с увреждания, която заедно с медицинската експертиза на работоспособността служи за оценяване на увреждането. Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза и установява:

- потребностите за рехабилитация;
- възможностите за професионална реализация;
- възможностите за социална интеграция.

Въз основа на получената социална оценка може да се изготви индивидуален план за интеграция на лицето с увреждане.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Социалната оценка се извършва от консултативни комисии към дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право да поискат извършване на социална оценка имат следните лица:

- лицето с увреждане;
- родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане;
- семейството на роднини, близки или приемно семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба-декларация за извършване на социална оценка (по образец) до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

- Документ за самоличност (за справка);
- експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК;
- съдебно решение или административен акт (само за осиновител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето);
- други документи от значение за извършване на социална оценка.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок 30 дни от подаването на молба-декларацията социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад. При подадена молба-декларация за извършване на социална оценка на дете с увреждане, социалният доклад се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане". Социалните работници извършват посещение на лицето с увреждане, за което е подадена молба-декларация за извършване на социална оценка, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.

Председателят на консултативната комисия представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред молби-декларации и изготвените към тях социални доклади, въз основа на които комисията установява:

- потребностите от рехабилитация на лицето с увреждане;
- възможностите за трудова дейност и професионална реализация на лицето с увреждане;
- възможностите за квалификация и преквалификация на лицето с увреждане;
- обстоятелствата от социален, здравен, семеен и битов характер, отнасящи се до възможността за интеграция на лицето с увреждане.

По всяка постъпила молба-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

Социалната оценка съдържа индивидуален план с препоръки към лицето за:

- интегрирано обучение или обучение в специализирано училище;
- трудова заетост в интегрирана среда или в специализирани предприятия и кооперации;
- обучение в център за квалификация или преквалификация;
- ползване на подходящ вид социални услуги;
- други възможности за интеграция.

След преценка на всички обстоятелства комисията може да отправи предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности за интеграция на лицето с трайно увреждане.

Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра – за комисията, за лицето и за дирекция "Социално подпомагане". В 14-дневен срок от изготвянето й социалната оценка се връчва на лицето, подало молба-декларацията.

Социалната оценка има препоръчителен характер и поради това не подлежи на обжалване.

0 коментара

Добавете коментар