Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски по реда на параграф 9 КСО

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:39Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2006 г. (ЗБДОО)
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)


Характеристика

Правото за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст възниква при кумулативното наличие на две основни предпоставки – навършена определена възраст и придобит осигурителен стаж, сборът на които е равен на определен брой точки, които трябва да отговарят на предвидените за съответната година.

Когато при навършване на необходимата за пенсиониране възраст лицето не притежава изискуемия осигурителен стаж, за него е предвидена възможност да "откупи" недостигащите му години, при условие, че са изпълнени определени от закона предпоставки. Тази възможност е създадена с цел лица, които дълго време не са успели да извършват дейност, за която им се зачита осигурителен стаж, да придобият пенсия за осигурителен стаж и възраст, въпреки че нямат необходимите отработени години.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Органите, които преценяват недостигащия осигурителен стаж и общата сума на осигурителните вноски са длъжностните лица, на които е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в секторите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ). Служителите, компетентни да заверят осигурителния стаж на лицата, внесли осигурителни вноски на основание § 9 ПРЗ КСО, са финансовите ревизори от териториалните поделения на НОИ, които издават удостоверение - образец УП-16.

2. Правоимащи лица

С промяната на § 9 ПЗР КСО, считано от 20 декември 2005 г., се продължава възможността лицата, завършили висше и полувисше образование, да внесат осигурителни вноски за времето, през което са следвали и това време да им се зачете за осигурителен стаж. Същевременно се разширява и кръгът на лицата, които имат право да "закупуват" осигурителен стаж за добиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Субектите, които могат да се възползват от правата на § 9, ал. 2 ПЗР КСО, са всички лица, завършили висше или полувисше образование. Субектите, които могат да се възползват от правата на § 9, ал. 3 ПЗР КСО, са всички лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж, за да добият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

3. Основания за упражняване на правото

3.1 Съгласно разпоредбата на § 9, ал. 2 КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасяне на вноските.

Разпоредбите на § 9, ал. 2 ПЗР КСО могат да ползват лица, обучавали се във всички форми на обучение – редовно, задочно, дистанционно и др. Тези права се прилагат и за лица, завършили висше и полувисше образование в чужбина. Следва да се отбележи, че на лицата, които са учили висше или полувисше образование, но не са го завършили, времето на следване не може да бъде зачетено за осигурителен стаж.

За да бъде зачетен осигурителен стаж на основание § 9, ал. 2 ПЗР КСО, е необходимо през съответния период от време лицата да нямат осигурителен стаж, който може да се зачете на друго основание. Времето на обучение се зачита за осигурителен стаж от трета категория.

Правото на "закупуване" на осигурителен стаж за времето на следване може да бъде упражнено в срок до 31 декември 2015 г. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.

3.2 Съгласно § 9, ал. 3 ПЗР КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, за което лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, са внесли осигурителни вноски, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по КСО. Правото по § 9, ал. 3 ПЗР КСО може да бъде упражнено в срок до 31 декември 2015 г. Осигурителните вноски се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.

Стажът, за който са внесени осигурителни вноски по този ред, е от трета категория труд.

4. Необходими документи

4.1 За да бъде зачетен осигурителен стаж на основание § 9, ал. 2 ПЗР КСО, заинтересованите лица следва да представят на финансов ревизор в териториалното поделение на НОИ следните документи:

а) платежен документ за внесените осигурителни вноски;

б) диплома за завършено висше или полувисше образование;

в) служебна бележка, удостоверяваща срока на обучение по завършената специалност, в случаите в които се заплащат вноски за целия период на обучение. В служебната бележка задължително следва да е посочена началната и крайна дата на периода на обучение.

4.2 Преценката на недостигащия осигурителен стаж във връзка с § 9, ал. 3 ПЗР КСО, се извършва само по изрично заявено желание на лицето. Това желание се вписва в подаденото от него заявление за преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По заявления за пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, които са навършили пенсионна възраст, но не са прекратили осигуряването си и не представят документ за това, не може да се направи преценка за недостигащия осигурителен стаж.

За да бъде зачетен осигурителен стаж на основание § 9, ал. 3 ПЗР КСО, осигурените лица следва да представят в ТП на НОИ следните документи:

а) платежен документ за внесените осигурителни вноски;

б) уведомително писмо за недостигащия осигурителен стаж, издадено от отдел "Пенсии" в ТП на НОИ, в случай че лицата са получили такова.

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1 Зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 2 ПЗР КСО

След извършване на проверка за точността на внесената сума, при съответствие на внесената сума и периода, за който тя се отнася, финансовият ревизор в териториалното поделение на НОИ издава удостоверение образец УП-16, където вписва началната и крайна дата на периода (периодите), който се зачита за осигурителен стаж и заверява и словом продължителността на осигурителния стаж.

Удостоверение образец УП-16 служи само при пенсиониране. Същото може да се представи към заявлението за отпускане на пенсия. Заверките за внесени осигурителни вноски, които са направени до промяната в редакцията на § 9, ал. 2 ПЗР КСО, се считат за валидни и без наличието на удостоверение образец УП-16.

5.2 Зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 3 ПЗР КСО

В случай, че няма нередовни и/или липсващи документи по отношение на осигурителния стаж, в тридневен срок от постъпване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лице, което иска да се възползва от правата, предоставени от § 9, ал. 3 ПЗР КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ, уведомява лицето за резултата от преценката на продължителността на осигурителния стаж.

Когато има нередовни и/или липсващи документи по отношение на осигурителния стаж, се изпраща уведомително писмо на основание чл. 1, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с което лицето се уведомява за пропуските, които следва да се поправят, за да може да се изчисли точно осигурителният стаж и оттам недостигащият стаж, даващ право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изчаква се 3-месечния срок от датата на уведомяване, в който лицето да отстрани нередностите или да представи липсващи документи за осигурителен стаж и едва след това се пристъпва към изчисляване на недостигащия осигурителен стаж и изпращане на ново уведомително писмо.

Недостигащият стаж се изчислява въз основа на приложените към заявлението оригинални и редовно оформени документи. На лицето се изпраща с обратна разписка уведомително писмо за общия му и по категории труд осигурителен стаж и недостигащия му осигурителен стаж към датата на заявлението. В писмото се посочват процентът на осигурителните вноски за фонд "Пенсии", минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, и общата сума на вноските, както и възможността за внасяне на необходимите осигурителни вноски.

Внасянето на осигурителни вноски по условията на § 9, ал. 3 ПЗР КСО, може да се извърши по банков път или чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане за период, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на НОИ, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване.

В случай, че лицето желае да се възползва от законовата възможност на § 9, ал. 3 ПЗР КСО следва в седемдневен срок от датата на получаване на уведомителното писмо да представи вносна бележка за внасяне на цялата сума по банков път, както и удостоверение (УП-16), издадено въз основа на нея от финансов ревизор от ТП на НОИ или да декларира желанието си за разсрочено плащане на сумата на осигурителните вноски.

Правото на пенсия се преценява към датата на заявлението, а началната дата на отпускането й е датата на внасяне на осигурителните вноски или датата на утвърждаване на плана за разсроченото им плащане.

В случай, че осигурителните вноски за недостигащ до 5 години осигурителен стаж са внесени преди подаването на заявлението за пенсиониране, правото на пенсия се поражда от датата на внасянето на сумата по банков път. За осигурителен стаж се зачита само този, който не достига за придобиване правото на исканата пенсия независимо че лицето може да е внесло осигурителни вноски за по-голям период.

Началната дата на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя при спазване на разпоредбата на чл. 94 КСО. При положение, че всички останали условия са налице, ако заявлението е подадено в 6-месечен срок от датата на внасяне на осигурителните вноски, пенсията се отпуска от тази дата. В случай, че заявлението е подадено след 6-месечния срок от датата на внасяне на осигурителните вноски, пенсията се отпуска от датата на заявлението.

В случаите, когато лицето внесе част от сумата на осигурителните вноски за недостигащия стаж по банков път, се съставя погасителен план за разсрочване на останалата сума. Начална дата на пенсията за осигурителен стаж и възраст е датата на утвърждаване на погасителния план.

0 коментара

Добавете коментар