Регистриране на пощенски оператори за извършване на неуниверсални пощенски услуги

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:58Правно основание

Закон за пощенските услуги
Наредба № 6 от 20 ноември 2003 г. за изискванията за пощенската сигурност
Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис


Характеристика

Разглежданото описание указва реда и условията, при които се регистрират пощенски оператори за извършване на неуниверсални пощенски услуги.

Пощенските услуги са универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги.

Неуниверсални пощенски услуги са всички услуги по приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки извън обхвата на универсалната пощенска услуга.

Неуниверсалните пощенски услуги включват:

- куриерските услуги;

- приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки;

Неуниверсалните пощенски услуги могат да се извършват от всеки пощенски оператор, който се е регистрирал в съответствие със Закона за пощенските услуги. Пощенските оператори извършват неуниверсалните пощенски услуги въз основа на издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги.


Процедура:
  
I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на Комисията за регулиране на съобщенията.

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде лице, което отговаря на нормативно установените в ЗПУ изисквания.

III. Необходими документи

Лицата, които искат да бъдат регистрирани за извършване на неуниверсални пощенски услуги, подават заявление по образец в Комисията за регулиране на съобщенията, в което посочват:

1. името, съответно фирмата, адреса и единния идентификационен код;
2. услугите, които ще извършват, и техните характеристики.

Към заявлението лицата прилагат:

- актуално удостоверение за търговска регистрация;
- документ, удостоверяващ регистрация на заявителя по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;
- декларация, че приемат да изпълняват задълженията по чл. 60 ЗПУ;
- документ за платена такса за разглеждане на заявлението за регистрация в размер, определен в тарифата по чл. 63 ЗПУ;
- документ за платена такса за регистрация; таксата за регистрация се връща на заявителя в срок 3 дни от влизането в сила на решение на Комисията за регулиране на съобщенията, с което се отказва регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

За разглеждане на постъпили заявления за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги Комисията за регулиране на съобщенията в срок 7 дни от постъпване на заявлението назначава тричленна специализирана комисия от администрацията си в състав двама специалисти по пощенски услуги и правоспособен юрист и определя двама резервни членове, от които един правоспособен юрист и един специалист по пощенски услуги, които при отсъствие на редовните членове ще ги заместват. Заседанията на специализираната комисия са редовни, когато в тях участват всички членове.

Специализираната комисия разглежда всяко заявление и приложенията към него в срок 15 дни от датата на подаването им. Когато специализираната комисия констатира пропуски и недостатъци спрямо изискванията, тя уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) и му дава срок 5 дни за отстраняването им, считано от датата на получаване на уведомлението.

В срок до 30 дни от подаване на заявлението специализираната комисия предлага на Комисията за регулиране на съобщенията да приеме решение за регистрация или за отказ за регистрация на заявителя. Комисията за регулиране на съобщенията в срок 7 дни от предложението по ал. 7 приема решение за регистрация или за отказ за регистрация на заявителя и в срок 3 дни от приемане на решението уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), като в случай на отказ в срок 7 дни от приемане на решението му изпраща и копие от решението.

Комисията за регулиране на съобщенията вписва незабавно решението за регистрация в регистъра.

За регистрацията Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверение в срок 7 дни от вписването, в което се посочват услугата или услугите, които пощенските оператори ще извършват.

Правата за извършване на неуниверсални пощенски услуги възникват от момента на вписване на решението в регистъра.

Регистрираните лица се вписват в публичен регистър за оператори на неуниверсални пощенски услуги, който се публикува в страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет.

V. Такси

За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсалните пощенски услуги или на част от услугите, включени в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги, се събира еднократна такса в зависимост от вида на услугите, за които се издава удостоверението за регистрация, както следва:

1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги - 5000 лв.;

2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги:

а) приемане, пренасяне и доставка на пощенски колети с тегло над 10 кг до 20 кг - 1500 лв.;

б) куриерски услуги - 3000 лв.;

в) приемане и/или доставяне като пощенски пратки на съобщения, предавани чрез далекосъобщителни средства - 1000 лв.

За разглеждане на заявление за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги се събира такса в размер 300 лв.

0 коментара

Добавете коментар