Разпределение и предаване на протокол за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за проверка на спирачките

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:56Правно основание

Закон за движение по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за установяване на оптимален ред за разпределение и предаване на протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за проверка на спирачната уредба по контролно–техническите пунктове (КТП) на територията на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация", получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, получават протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за проверка на спирачната уредба от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" срещу заплащане.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства, като същият се извършва без разглобяване по определена методика.

Протоколът за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС представлява ценен образец, в който са включени всички детайли от проверката и който отчита заключението на комисията относно изправността на ППС.

Картата за проверка на спирачната уредба на ППС е неразделна част от протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, в нея са включени всички детайли от проверката и тя отчита заключението на комисията относно изправността на спирачната уредба.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която КТП са получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е представител на физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Нормативно установени изисквания

Физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, следва да притежава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Необходимо е да се представи опис на издадените протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят представя следните документи:

- опис на хартиен и магнитен носител на издадените протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
- първия екземпляр на протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и спирачната карта;
- документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

5. Вътрешен ход

Искането за извършване на административната услуга се адресира до съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която КТП са получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Предаването на необходимите документи се извършва ежеседмично по предварително утвърден от директора на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" график.

Разпределението и предаването на протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за проверка на спирачната уредба се извършва от длъжностно лице, като се използва програмен продукт "Прегледи", чрез който се разпечатват описи и се записват на магнитен носител номерата на предадените протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за проверка на спирачната уредба, като същите се завеждат в Регистър за ценни образци.

Отказ да бъде издаден административният акт се постановява при изтекъл срок на документи, даващи основание за извършване на периодични прегледи от КТП, както и при непълна или неточна информация в магнитния носител за издадените протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

Законоустановеният срок за издаване на акта е един работен ден.

Отказът да бъде издаден административният акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За разпределение и предаване на протокол за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, както и за карта за проверка на спирачната уредба се дължи такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Издаденият административен акт е валиден до отчитането на предадените протоколи за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за проверка на спирачната уредба.

0 коментара

Добавете коментар