Предаване на знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и контролен талон към него

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:54Правно основание

Закон за движение по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за установяване на оптимален ред за разпределение и предаване на знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролен талон към него по контролно-техническите пунктове (КТП) на територията на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация", получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, получават знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролни талони към тях от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" срещу заплащане.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства, като същият се извършва без разглобяване по определена методика.

Знакът за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС представлява ценен образец, който се издава след положително заключение на комисията, извършила прегледа на ППС, като след перфорация се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло на ППС и указва срока на валидност на периодичния преглед.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация", на територията, на която контролно–техническите пунктове са получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е представител на физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Нормативно установени изисквания

Физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, следва да притежава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Необходимо е да се представи опис на издадените знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролни талони към тях.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава следните документи:

- опис на хартиен и на магнитен носител на издадените знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролни талони към тях;

- документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

5. Вътрешен ход

Искането за извършване на административната услуга се адресира до съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която контролно–техническите пунктове са получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Предаването се извършва ежеседмично по предварително утвърден от директора на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" график.

Разпределението и предаването на знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролни талони към тях се извършва от длъжностно лице, като се използва програмен продукт "Прегледи", чрез който се разпечатват описи и се записват на магнитен носител номерата на предадените знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролни талони към тях, като същите се завеждат в Регистър за ценни образци.

Отказ да бъде издаден административният акт се постановява при изтекъл срок на документи, даващи основание за извършване на периодични прегледи от контролно-технически пункт, както и при непълна или неточна информация в магнитния носител за издадените знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролни талони към тях.

Законоустановеният срок за издаване на акта е 1 работен ден.

Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За разпределение и предаване на знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролен талон към него се дължи такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Знакът за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС е валиден до отчитането на предадените знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролните талони към тях.

0 коментара

Добавете коментар