Продължаване на срока на лиценз и отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на България

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:48Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за продължаване срока на лиценз и отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, извършвана от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, с превозни средства с българска регистрация.

Лицензът се преиздава за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България за следващ период от 5 години. При промени в обстоятелствата, вписани в лиценза, се запазва срокът на валидността му.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Министърът на транспорта или упълномощени от него длъжностни лица издават лицензите по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за следващ период от 5 години.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон, което вече притежава издаден лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

3. Нормативно установени изисквания

Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България с автомобили с българска регистрация и отразяване на промяна в обстоятелствата се извършва за търговци, регистрирани по Търговския закон, когато отговарят на изискванията за благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност и вече притежават издаден лиценз.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление, към което прилага следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация;
- удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
- копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ;
- декларация, че за лицето не е открита процедура по обявяване в несъстоятелност;
- справка, доказваща финансовата стабилност на лицето;
- свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;
- удостоверение за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;
- копие от нотариален акт за собственост или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ;
- копия от свидетелствата за регистрация на автомобилите;
- заверено със свеж печат копие от знака за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства (за товари);
- протокол за преглед на транспортна годност на автобусите, издаден от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация";
- договор за наем или лизинг на автомобили, със срок на действие на наема или лизинга не по-малко от една година в случаите, когато заявителят не използва собствени превозни средства;
- удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство;
- документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на МПС и за работата на екипажите (тахограф);
- документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта;

При заявяване на промени относно превозните средства, включени в списъка към лиценза се представят заявление, към което се прилагат:

- копия от свидетелствата за регистрация на автомобилите;
- заверено със свеж печат копие от знака за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства (за товари);
- протокол за преглед на транспортна годност на автобусите, издаден от РД "Автомобилна администрация";
- договор за наем или лизинг на автомобили, със срок на действие на наема или лизинга не по-малко от една година в случаите, когато заявителят не използва собствени превозни средства;
- удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство;
- документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на МПС и за работата на екипажите (тахограф);
- документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта.

5. Вътрешен ход

Заявителят подава заявление с приложени документи чрез директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него лица.

За продължаване срока на лиценза заявителят трябва да кандидатства за преиздаването на лиценза не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на валидност.

При настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза, превозвачът е длъжен в 14-дневен срок да уведоми писмено органа, издал лиценза.

При смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при преобразуване на превозвача той е длъжен в срок до 3 месеца да подаде заявление до лицензиращия орган за отразяване на промените в лиценза.

При констатиране на непълноти и недостатъци в представените документи, същите се връщат с писмо до съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация". След отстраняване от страна на заявителя на посочените в писмото недостатъци и непълноти, документите се подават отново по същия ред.

Ако всички необходими документи са налице и са редовни компетентният орган издава лиценза.

Отказ да продължи срока на лиценза може да постанови министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице в случаите когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията за благонадеждност, професионална компетентност или финансова стабилност, издаденият лиценз е бил отнет през последните две години за нарушения на ЗАП или на Наредба № 33, както и когато е налице криза на транспортния пазар.

Актът се издава в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Отказът за продължаване на срока на лиценза се мотивира. Изричният или мълчалив отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За продължаване срока на валидност на лиценза, както и при отразяване на промени в лиценза за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се заплаща такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Лицензът за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се издава за срок от 5 години. При промени в обстоятелствата в лиценза се запазва срокът на валидността му.

0 коментара

Добавете коментар