Провеждане на изпит за професионална компетентност на превозвача на пътници и товари

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:47Правно основание

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г.)
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г.)
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (Тарифа № 5)
Заповед № 120/18.03.2005 г. на Изпълнителния директор на ИААА
Заповед № 354/26.10.2005 г. на Изпълнителния директор на ИААА


Характеристика

Страните членки на Европейския съюз (ЕС) приемат еднакви правила за провеждане на изпитите за придобиване на професионална компетентност на превозвач на пътници и товари с цел признаване на документите, издадени от всяка една страна.

Предмет на настоящото изложение е редът за издаване на удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници.


Процедура:

1. Компетентен орган

Компетентен е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него лице.

2. Заявител

Заявител е лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.

3. Нормативно установени изисквания

Кандидатът следва да има най-малко средно образование. Необходимо е да бъде платена такса за явяване на изпит и успешно да е положен изпит. Когато изпитът е за преиздаване на удостоверение за професионална компетентност за международен превоз на товари/пътници, се изисква и пет годишен опит като международен превозвач.

4. Необходими документи

4.1 Заявление за явяване на изпит
4.2 Заверено копие дипломата за средно образование
4.3 Документ за платена държавна такса, съгласно чл. 85 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от МТ
4.4 Номер на лиценз за международен превоз на товари/ пътници (при преиздаване на удостоверението).
5. Вътрешен ход на административната услуга

Молителят/заявителят подават молба (заявление) с приложени документи до изпълнителния директор Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Заявлението с придружените документи се подава 15 дни преди изпитната дата.

Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", като редът и начинът се определят от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".

На успешно положилите изпита изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност в 1-месечен срок.

Забележка: Удостоверението за международен превоз е безсрочно, а за вътрешен превоз е с 5-годишен срок на валидност.

6. Такси

За явяване на изпит за професионална компетентност на превозвач на пътници и товари се събира такса 25 лв. (Тарифа № 5).

2 коментара

  1. А от къде може да се снабдя с материали за подготовка за изпита?
  2. Продавам всички видове микрослушалки, микро за преписване чрез GSM, Радиостанции и др.

Добавете коментар