Приемане на заявления за подаване на документи по електронен път

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:45Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)

Характеристика

Регистрацията позволява ползване на електронните услуги, достъпни чрез универсален електронен подпис (УЕП).

При успешна регистрация, задълженото/упълномощено лице може да ползва услугите, посочени в подаденото заявление в:

- срока на валидност на УЕП, използван за подаване на заявление за ползване на електронната услуга;

- срока на валидност на пълномощното за ползване на услугата – в случай на упълномощаване.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Националната агенция за приходите (НАП).

2. Заявител

Задълженото лице, притежаващо УЕП, желаещо да ползва услугите, посочени в подаденото заявление.

3. Нормативноустановени изисквания

Задълженото или упълномощено лице следва да притежава валидно удостоверение за УЕП, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията.

4. Необходими документи

- заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП;

- актове за упълномощаване.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Задълженото лице, притежаващо УЕП, подава заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП в електронен вид чрез Интернет страницата на НАП (меню "Услуги", подменю "Електронни услуги").

Лицето получава автоматично потвърждаване на достъпа на задълженото лице за подаване на декларации и справки по електронен път.

За регистриране на задълженото лице за подаване на декларации и справки по електронен път с УЕП на упълномощено лице е необходимо:

- попълване от упълномощеното лице на данните на задълженото лице в заявлението за подаване на документи по електронен път в електронна форма, предоставена от НАП;

- потвърждаване и подписване на заявлението с цифровия сертификат, използван за вход в системата (сертификата на упълномощеното лице);

- представяне в ТД на НАП по регистрация на субекта на актовете за упълномощаване.

Когато се установят несъответствия между подадените и наличните в НАП данни, които не могат да бъдат отстранени по служебен път, лицето се поканва да ги отстрани в 14-дневен срок. Заявлението остава със статус "чакащо потвърждение".

При неотстраняване на посочените в съобщението несъответствия в указания срок, заялението се отхвърля и приема статус "отхвърлено". Системата генерира съобщение, на e-mail, посочен в заявлението.

След приключване на проверката и отстраняване на несъответствията (ако има такива) заявлението се потвърждава от служител на НАП и то получава статус "прието".

Упълномощеното лице се уведомява на посочения в заявлението e-mail, че може да ползва услугите.

При промяна в заявените обстоятелства, НАП се уведомява с подаване на ново заявление. Промяна в заявените обстоятелства при упълномощаване (актуализиране на данните, промяна в обхвата на електронните услуги, отнемане на правото за ползване на предоставяните услуги достъппни с УЕП) се извършва с подаване на ново пълномощно.

0 коментара

Добавете коментар