Преиздаване на лицен за ЕО и заверено копие към лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:44Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г.
)

Характеристика

Международни превози на пътници се извършват в съответствие с международните договори и спогодби, по които Република България е страна, при спазване на вътрешното законодателство на всяка държава, на чиято територия се осъществява превозът. Договарящите страни от Регламента на Съвета (ЕИО) № 684/92 от 16 март 1992 г. за общите правила за международен превоз на пътници с автобус така, както е изменен с Регламент (ЕО)№11/98., приемат еднакви образци на лиценз на Общността и взаимно признават тези лицензи.

Лицензът на Общността и заверените копия към него дават право да се извършват по всички транспортни връзки за пътувания, извършвани на територията на Общността, международни автомобилни превози на пътници с автобус срещу заплащане.

Забележка: "Превоз на пътници" е дейност на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, извършващо превоз на пътници срещу заплащане, която се осъществява със специално конструирани и оборудвани моторни превозни средства независимо дали са натоварени или не. "Обществен превоз " е превоз, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Министърът на транспорта или упълномощени от него длъжностни лица преиздават лицензи на Общността и заверени копия към лиценза на Общността по Закона за автомобилните превози по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител може да бъде физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.

3. Нормативно установени изисквания за преиздаване на лиценза

Преиздаване на лиценз на Общността и заверени копия към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автомобили с българска регистрация се извършва след изтичане на 5 годишния срок на валидност на същия лиценз. Преиздаването се извършва когато, търговецът по смисъла на Търговския закон отговаря на изискванията за:

- благонадеждност (добра репутация);
- професионална компетентност;
- финансова стабилност.

4. Необходими документи

За преиздаване на лиценза се подават:

- заявление за преиздаване на лиценз;
- копие от съдебното решение за регистрация;
- удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
- копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат;
- декларация, че за търговеца, кандидатстващ за лиценз на Общността, не е открита процедура по обявяване в несъстоятелност;
- справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи;
- свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност;
- копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност;
- копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;
- копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите към Министерството на финансите;
- декларация за наличието на собствена или наета гаражна площ с точно указан адрес.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава заявление с приложени документи до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него лица.

Срокът на лиценза на Общността и заверени копия към лиценза на Общността се продължава за нови пет години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това преди изтичане на срока на валидност на лиценза на Общността и отговаря на изискванията на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г.

При установяване на непълноти и недостатъци на представените документи, същите се връщат с писмо до заявителя. След отстраняване на нередностите документите се подават отново.

При наличие на основанията за това компетентният орган преиздава лицензът в срок от 30 календарни дни от подаване на заявлението.

Забележка: Лицензът на Общността и заверено копие към лиценза на Общността се преиздава със срок на валидност 5 години.


Министърът на транспорта или упълномощени от него длъжностни лица отказват преиздаването на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници срещу заплащане, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията по нормативни документи или към заявлението не са приложени изискуемите документи.

Отказът за преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници срещу заплащане се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За продължаване срока на лиценза за извършване на международни превози на пътници се събира такса 100 лв. – чл. 91 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

0 коментара

Добавете коментар