Периодичен преглед за проверка на техническата изправност на регистрирани извънгабаритни ППС

  • Неделя, 22 Февруари 2009 13:20Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на регистрирани извънгабаритни ППС и издаване на знак за преминат технически преглед когато проверяваното превозно средство отговаря на изискванията на Наредба №32 за техническото му състояние.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност в сроковете, определени в ЗДП и в Наредба № 32, считано от датата на предшестващия преглед, отбелязана върху контролния талон.


Процедура:

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител на услугата е собственикът на пътното превозно средство.

3. Необходими документи

За извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се представят следните документи:

- свидетелство за регистрация на МПС, част І и ІІ;
- застраховка "Гражданска отговорност" за съответната година;
- документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби, автомобилни газови уредби и др.);
- удостоверение за транспортна годност на ППС, превозващи опасни товари (за ППС, превозващи опасни товари);
- документ за платен данък върху превозното средство за съответната година;
- документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
- банково бордеро за платени държавни такси.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС се извършва без разглобяване.

4. Вътрешен ход

Лицата, желаещи да бъде извършен преглед за проверка на техническата изправност на собствените им извънгабаритни пътни превозни средства подават заявление в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Комисия, определена от директора на Регионалната дирекция "Автомобилна администрация", във време, съгласувано със собственика на ППС, извършва прегледа в съответствие с изискванията на Наредба № 32. При положително становище се издава знак за преминат технически преглед.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, за извършване на прегледа се заплаща такса, чийто размер се определя съобразно броя на колесните оси.

0 коментара

Добавете коментар