Оценяване на съответствието със съществените изисквания за електромагнитна съвместимост

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:52

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

Правно основание

Закон за техническите изисквания към продуктите
Наредба за маркировката за съответствие
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕС)


Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията, при които се извършва оценяване на съответствието със съществените изисквания за електромагнитна съвместимост в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат отговарящите на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и НСИОСЕС лица.

III. Нормативно установени изисквания

Всяко устройство преди пускане на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието.

IV. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявка по образец за изготвяне на технически доклад или удостоверение за съответствие.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Документите следва да бъдат подадени преди пускането на пазара и/или в действие на съоръженията, за които са определени съществени изисквания в НСИОСЕС. След получаване на документите се извършва проверка на данните, съдържащи се в представената документация. Извършва се преглед на заявката (проверка за пълнота и актуалност) и се подписва договор за извършване на оценка. Следва извършване на техническа експертиза от екип от оценители, изготвяне на доклад за дейността по оценяването на техническото досие, предоставяне на съоръжение за изпитване и извършване на експертиза. Изготвя се експертен доклад, който се вписва в регистъра при положително решение.

При отказ заявителят има право да направи писмено мотивирано възражение до Комисията по възраженията при Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" в срок от 14 дни от уведомяването за отказа.

VI. Такси

Дължимата такса се определя съгласно ценоразписа за оценяване съответствието с изискванията за електромагнитна съвместимост и изготвяне на технически доклад или удостоверение за съответствие.

0 коментара

Добавете коментар