Оценяване на съответствието със съществените изисквания за безопасност на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:51Правно основание

Закон за техническите изисквания към продуктите

Наредба за маркировката за съответствие

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН)


Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията, при които се извършва оценяване на съответствието със съществените изисквания за безопасност на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

С извършването на услугата се потвърждава правото на заявителя да постави маркировка СЕ и да пусне съоръжението на пазара.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лицата, които отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и НСИОСЕСПИОГН.

III. Нормативно установени изисквания

Всяко електрическо съоръжение преди пускане на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието. Следователно необходимите документи следва да бъдат подадени преди пускането на пазара и/или в действие на съоръженията, за които са определени съществени изисквания в НСИОСЕСПИОГН.

IV. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо да бъде подадена заявка за изготвяне на експертен доклад по образец.

V. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на документите се извършва проверка на данните, съдържащи се в представената документация. Извършва се преглед на заявката (проверка за пълнота и актуалност) и се подписва договор за извършване на оценка. Следва извършване на техническа експертиза от екип от оценители, изготвяне на доклад за дейността по оценяването на Техническото досие, предоставяне на съоръжение за изпитване и извършване на експертиза. Изготвя се експертен доклад, който се вписва в регистъра при положително решение.

При отказ заявителят има право да направи писмено мотивирано възражение до Комисията по възраженията при Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" в срок от 14 дни от уведомяването за отказа.

Забележка: процедурата по извършване на настоящата услуга се прилага и когато при проверка от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите възникнат съмнения за съответствието на електрическото съоръжение с изискванията на НСИОСЕСПИОГН.


VI. Такси

Дължимите такси се определят съгласно ценоразписа за изготвяне на експертен доклад.