Изпитване на битови и други електрически уреди за безопасност и функционалност

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:29


Правно основание

Постановление № 221 от 25 септември 2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за изпитване на битови и други електрически уреди за безопасност и функционалност.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпитвателната лаборатория за битови електроуреди (ИЛ за БЕУ) – Варна към Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Услугата е достъпна за всеки кандидат, независимо от неговия правен статут, желаещ да удостовери съответствието на електрически уред с изискванията, посочени в отнасящия се за него стандартизационен документ

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга, е необходимо да бъдат подадени заявка за изпитване по образец, образец от изделието, придружен с информация относно техническите данни за него и инструкция за експлоатация, представени в ИЛ за БЕУ – Варна.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на необходимите документи съответните лица от ИЛ за БЕУ към Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" извършват изпитвания и измервания по методи, описани в стандартизационните документи, резултатите от които доказват съответствие или не със съответните изисквания. Следва издаване на протокол от изпитване, съдържащ резултатите от проведените изпитвания и измервания съгласно конкретен стандартизационен документ. Протоколът се издава винаги, независимо от резултатите.

0 коментара

Добавете коментар