Издаване на удостоверение на преподавателя за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:27Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37 от 2 август 2002 г.)

Характеристика

Удостоверение на преподавателя се издава на преподаватели, отговарящи на определени изисквания от Наредба № 37 от 2 август 2002 г. и включени в списък към разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Удостоверение на преподавателя е доказателство, че преподавателят отговаря на изискванията за извършване на учебна дейност и е доказателство за включването му в списък към разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.


Процедура:

1. Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението е директорът на регионалната дирекция "Автомобилна администрация" при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на територията, на която ще се извършва обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

2. Заявител

Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти, съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием.

3. Изисквания за издаване на удостоверението

Удостоверение на преподавателя се издава, когато преподавателите, които извършват обучението, притежават необходимите образование и квалификация и отговарят на изискванията на чл. 12, 13 и други разпоредби на Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

4. Необходими документи

За издаване на удостоверението следва да бъдат подадени:

- заявление;
- копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите;
- копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите;
- свидетелство за съдимост на преподавателите;
- документ за платена държавна такса съгласно чл. 87, ал.1, т.10 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

Забележка: Подадените документи се заверяват със свеж печат от заявителя. Необходимо е при подаване на документите да бъдат представени и оригинали на предоставени копия от необходимите документи за сверяване от длъжностно лице.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложени документи за издаване на разрешение за теоретично и/или практическо обучение или за промяна в списъка към разрешението се подават до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице чрез регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Заявлението заедно с пълния комплект документи се подава преди издаване на разрешението или преди промяна в обстоятелствата на лицата, получили разрешение, включващи съответните преподаватели.

Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

При наличие на нормативно установените изисквания компетентният орган издава удостоверението в 14-дневен срок.

Отказът за издаване на удостоверението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За издаване на удостоверение на преподавателя за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се заплаща такса в размер на 4 лв., съгласно чл. 87, ал. 1, т. 10 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

0 коментара

Добавете коментар