Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:26

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за извършване на таксиметров превоз на пътници, както и за регистрацията и заличаването от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници. За извършване на таксиметров превоз на пътници се изисква регистрация в регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници. Регистърът е електронен, води се под формата на компютърна база данни.

Таксиметровият превоз на пътници представлява обществен автомобилен превоз на пътници срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут. С удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се удостоверява, че търговецът е включен в регистъра за извършване на таксиметров превоз на пътници.


Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)
Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба № 34)


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентни да издадат удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници са директорите на регионалните дирекции "Автомобилна администрация" в страната.

2. Задължено лице

Задължени по услугата лица са търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници.

3. Нормативно установени изисквания

За вписване в регистъра задължените лица трябва да отговарят на изискванията за благонадеждност и професионална компетентност.

4. Необходими документи

За извършване на услугата задълженото лице подава следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация;
- удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
- копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ;
- договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;
- свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
- копие на удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност;
- списък на автомобилите, с които превозвачът ще извършва таксиметров превоз на пътници;
- документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на превозвача.

5. Вътрешен ход

В регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници, се вписват следните данни:

- пореден номер и дата на регистрацията;
- фирма, седалище и адрес на управление на търговеца;
- номер по БУЛСТАТ;
- номер на издаденото удостоверение за регистрация;
- данни за моторните превозни средства, с които превозвачът извършва превозите - регистрационен номер, идентификационен номер, марка и модел, дата на първата регистрация;
- дата на заличаване на регистрацията и основанията за това;

Кандидатите за вписване в регистъра подават заявление по образец до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез директора на съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" по съдебна регистрация на превозвача.

При непълноти в представените документи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава 14-дневен срок за отстраняването им. В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите на представените документи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрация и издават удостоверение за регистрация на търговците, които отговарят на изискванията.

Удостоверението за регистрация е поименно, не подлежи на преотстъпване и се издава по образец в три еднообразни екземпляра - един за превозвача и два за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация превозвачът подава писмено заявление с кратко описание на причините за издаването на дубликат и документ за платена държавна такса.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" мотивирано отказва извършването на регистрация и писмено уведомява за това кандидата, когато той не отговаря на изискванията за благонадеждност или професионална компетентност, както и когато не е комплектувал заявлението с необходимите документи.

Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

0 коментара

Добавете коментар