Издаване на удостоверение за професионална компетентност на превозвач на пътници и товари

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:23Правно основание

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г.)
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г.)
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (Тарифа № 5)
Заповед № 120/18.03.2005 г. на Изпълнителния директор на ИААА
Заповед № 354/26.10.2005 г. на Изпълнителния директор на ИААА


Характеристика

Страните членки на Европейския съюз (ЕС) приемат еднакви правила за провеждане на изпитите за придобиване на професионална компетентност на превозвач на пътници и товари с цел признаване на документите, издадени от всяка една страна.

Предмет на настоящото изложение е редът за издаване на удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници и товари, което се представя при кандидатстване за издаване на лиценз за извършване на транспортна дейност.


Процедура:


1. Компетентен орган

Компетентен е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него лице.

2. Заявител

Заявител е лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.

3. Нормативно установени изисквания

Кандидатът следва да има най-малко средно образование. Необходимо е да бъде платена такса за явяване на изпит и успешно да е положен изпит. Когато изпитът е за преиздаване на удостоверение за професионална компетентност за международен превоз на товари/пътници, се изисква и 5-годишен опит като международен превозвач.

4. Необходими документи

Представя се документ за платена държавна такса, съгласно чл. 87 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от МТ. Удостоверението се получава срещу документ за самоличността на притежателя на удостоверението.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Удостоверението се издава до 1 месец от успешното полагане на изпита.

Забележка: Удостоверението за международен превоз е безсрочно, а за вътрешен превоз е с 5-годишен срок на валидност.

6. Такси

За издаване на удостоверението се събира такса в размер на 4 лева (чл. 87 от Тарифа № 5).

0 коментара

Добавете коментар