Издаване на удостоверение за одобрение на пътно превозно средство, превозващо определени опасни товари

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:20


Правно основание

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40 от 14 януари 2004 г.)

Характеристика

Целта на услугата е да се гарантира безопасност и сигурност при превоза на опасни товари.

Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган е Министерство на транспорта, респективно Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

2. Заявител

Заявител може да бъде превозвачът или собственикът на пътното превозно средство (ППС).

3. Необходими документи

За издаване на удостоверението превозвачът или собственикът на ППС представя в ИА "АА" следните документи на български език:

- протокол за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе;
- техническа документация на цистерните от производителя с данни за извършените им периодични изпитания от компетентните служби;
- свидетелство за регистрация на превозните средства и контролните талони за преминат периодичен технически преглед.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават до изпълнителния директор на ИА "АА".

Удостоверението се издава в 30-дневен срок от подаване на документите. Отказът при непълнота на документацията и при неиздаване се извършва с писмено уведомление до заявителя.

Удостоверението е със срок на валидност 1 година.

5. Такси

За издаване на удостоверението се събира такса в размер на 4 лева съгласно чл. 87, ал. 1, т. 8 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

0 коментара

Добавете коментар