Издаване на удостоверение за годност на ППС за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:17


Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37 от 2 август 2002 г.)

Характеристика

Удостоверение за годност на ППС се издава на пътни превозни средства, отговарящи на определени изисквания от Наредба № 37 от 2 август 2002 г. и включени в списък към разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Процедура:  

1. Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението е директорът на регионалната дирекция "Автомобилна администрация" при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на територията, на която ще се извършва обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

2. Заявител

Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти, съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием.

3. Изисквания за издаване на удостоверението

Пътното превозно средство трябва да премине преглед за проверка на годността му в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" и протокола за годност да бъде представен за включването му в списък към разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

4. Необходими документи

За издаване на удостоверението следва да бъдат подадени:

- заявление;
- копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
- копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредба № 37 от 2 август 2002 г.;
- копие на регистрационен талон и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;
- копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
- копие на свидетелствата за управление на МПС;
- документ за платена държавна такса, съгласно чл. 87, ал.1, т. 3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

Забележка: Подадените документи се заверяват със свеж печат от заявителят. Необходимо е при подаване на документите да бъдат представени и оригинали на предоставени копия от необходимите документи за сверяване от длъжностно лице.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложени документи за издаване на разрешение за теоретично и/или практическо обучение или за промяна в списъка към разрешението се подават до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице чрез Регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Заявлението заедно с пълния комплект документи се подава преди издаване на разрешението или преди промяна в обстоятелствата на лицата, получили разрешение, касаеща учебното ППС.

Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

При наличие на нормативно установените изисквания компетентният орган издава удостоверението.

6. Такси

За издаване на удостоверение за годност на ППС за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се заплаща такса в размер на 4 лв. съгласно чл. 87, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

0 коментара

Добавете коментар