–У—А–µ—И–Ї–∞
 • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

 • –Э–µ–і–µ–ї—П, 22 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 12:12



ѕравно основание

 • јдминистративнопроцесуален кодекс (јѕ )
 • «акон за енергийната ефективност («≈≈)
 • Ќаредба є 20 от 20.11.2004 г. за обсто€телствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информаци€ (Ќаредба є 20)
 • “арифа за таксите, които се събират от јгенци€та по енергийна ефективност за издаване на удостоверени€ за вписване в съответни€ регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
 • ѕравила регламентиращи изисквани€та и процедурите за акредитиране на лицата по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от «акона за енергийна ефективност

’арактеристика



÷елта на насто€щата услуга е да укаже реда и услови€та, при които се издава удостоверение на лицата, които следва да извършват сертифицирането по реда на Ќаредба є 20 от 20.11. 2004 година за обсто€телствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информаци€.

 • јдминистративнопроцесуален кодекс (јѕ )
 • «акон за енергийната ефективност («≈≈)
 • Ќаредба є 20 от 20.11.2004 г. за обсто€телствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информаци€ (Ќаредба є 20)
 • “арифа за таксите, които се събират от јгенци€та по енергийна ефективност за издаване на удостоверени€ за вписване в съответни€ регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
 • ѕравила регламентиращи изисквани€та и процедурите за акредитиране на лицата по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от «акона за енергийна ефективност


’арактеристика

÷елта на насто€щата услуга е да укаже реда и услови€та, при които се издава удостоверение на лицата, които следва да извършват сертифицирането по реда на Ќаредба є 20 от 20.11. 2004 година за обсто€телствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информаци€.

ѕроцедура:
† †

I.  омпетентен орган

 омпетентността по извършване насто€щата услуга е предоставена на изпълнителни€ директор на јгенци€та по енергийна ефективност (ј≈≈).

II. «а€вител

”достоверението се издава на вписаните в "регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради" лица. —ледователно именно тези лица се €в€ват за€вители по насто€щата услуга.

III. Ќормативноустановени изисквани€

«а да бъдат вписани в регистъра и съответно да получат удостоверени€, лицата следва да:

1. са регистрирани по “ърговски€ закон;
2. са акредитирани от национални€ орган по акредитаци€;
3. разполагат с необходимите технически средства;
4. разполагат с необходими€ персонал Ц физически лица, които имат:

а) завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или завършено средно техническо образование и не по-малко от 6 години стаж по специалността;

б) завършен курс по обучение за обследване за енергийна ефективност;

5. не са участвали, включително наети€т персонал, при проектирането, изграждането и експлоатаци€та на сградите, които подлежат на сертифициране.

IV. Ќеобходими документи

«а€вител€т следва да подаде писмена молба по образец (приложение є 1) към Ќаредба є 20 от 20.11. 2004 г. за обсто€телствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информаци€.

 ъм молбата се прилагат:

1. документът за съдебна регистраци€ и удостоверението за актуално състо€ние на юридическото лице;
2. копие от сертификата за акредитаци€ от национални€ орган по акредитаци€;
3. деклараци€та, че лицето разполага с необходимите технически средства;
4. деклараци€та, че лицето разполага с необходими€ персонал със списък на специализирани€ състав, съдържащ трите имена, ≈√Ќ, специалност и заемана длъжност, както и:

а) копие от документ, удостовер€ващ наличието на завършено висше техническо образование, и копие от документите, удостовер€ващи наличието на стаж по специалността не по-малко от три години на физическите лица - персонал;
б) копие от документ, удостовер€ващ наличието на завършено средно техническо образование, и копие от документите, удостовер€ващи наличието на стаж по специалността не по-малко от шест години на физическите лица - персонал;
в) копие на документа, удостовер€ващ наличието на завършен курс на обучение по сертифициране на сгради;

5. деклараци€, че лицето не е участвало, включително наети€т персонал, при проектирането, изграждането и експлоатаци€та на сградите, които подлежат на сертифициране;
6. копие от документа за внесена такса.

ƒокументът по т. 3 следва да бъде подаден в два екземпл€ра, а документите, които са издадени на чужд език следва да се представ€т в официален превод на български език.

V. ¬ътрешен ход на административната услуга

ћолбата за вписване в "регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради" се разглежда в 7-дневен срок от датата на постъпване в ј≈≈. ¬ този срок изпълнителни€т директор издава заповед за вписване. ѕри констатиране на пропуски в комплектоването на молбата на за€вител€ се дава 7-дневен срок за отстран€ването им, който спира срокът за разглеждане на молбата.

»зпълнителни€т директор на ј≈≈ може да откаже вписване в регистъра, когато за€вител€т:

1. не е отстранил пропуските в 7-дневни€ срок;
2. не отговар€ на изисквани€та на закона;
3. не е внесъл дължимата такса.

¬ заповедта на изпълнителни€ директор на ј≈≈, с ко€то се отказва вписване в в "регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради", се посочват мотивите за отказа. «а€вител€т се уведом€ва в 3-дневен срок от датата на издаване на заповедта за отказ.

«аповедта на изпълнителни€ директор на ј≈≈, с ко€то се отказва вписване в регистъра, както и мълчаливи€т отказ подлежат на обжалване по реда на јѕ . Ќа лицата, вписани в регистъра, се издава удостоверение по образец (ѕриложение є 2) към Ќаредба є 20 от 20.11.2004 г. за обсто€телствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информаци€

Ћицата, вписани в регистъра, имат право да извършват и сертифициране на сгради.

»здаденото удостоверение има валидност три години.

Ћицето, вписано в регистрите, е длъжно да съобщи в ј≈≈ всички промени в декларираните обсто€телства в 7-дневен срок от датата на т€хното настъпване.  огато промените се отнас€т до обсто€телства, подлежащи на вписване в регистъра, изпълнителни€т директор на ј≈≈ издава заповед за т€хното вписване.

»зпълнителни€т директор на ј≈≈ издава заповед за заличаване на лицата, вписани в регистрите, при:

1. отпадане на н€кое от услови€та, на които лицето следва да отговар€;

2. представ€не на нев€рна деклараци€, че лицето разполага с необходимите технически средства или деклараци€, че лицето разполага с необходими€ персонал;

3. когато лицето не е подновило вписването си в регистрите;

4. когато в резултат от дейността е извършено престъпление от общ характер, с вл€зла в сила присъда.

«аличаване от регистрите се извършва и в следните случаи:

1. прекрат€ване на юридическото лице или заличаване на еднолични€ търговец от търговски€ регистър или при об€в€ване в несъсто€телност;

2. при смърт или постав€не под запрещение на физическото лице;

3. след писмено уведомление от лице, вписано в регистрите, за прекрат€ване на дейността му.

«аличаването се вписва в регистъра. Ћицето се уведом€ва в 3-дневен срок от извършване на вписването. «аповедта за заличаване от регистъра подлежи на обжалване по реда на јѕ .

Ћице, заличено от регистъра на основание представ€не на нев€рна деклараци€, че лицето разполага с необходимите технически средства или деклараци€, че лицето разполага с необходими€ персонал и когато в резултат от дейността им е извършено престъпление от общ характер, с вл€зла в сила присъда, може да подаде нова молба за вписване в регистъра по общи€ ред не по-рано от шест месеца след датата на заличаването.

¬секи може да получава информаци€ от регистрите. »зпълнителни€т директор на ј≈≈ предостав€ свободен достъп до:

1. информаци€та относно вписаните в регистрите обсто€телства;

2. постановените от агенци€та откази за вписване в регистрите, всеки може да иска издаване на писмени извлечени€ и предостав€не на информаци€ на електронен носител от вписвани€та в регистрите, достъпът за преглеждане на информаци€та и документите, съдържащи се в електронната база от данни, се осигур€ва чрез автоматизирана информационна система на м€сто в сградата на агенци€та, искани€та за издаване на извлечени€ от регистрите, за издаване на преписи от актове, документи и други се отправ€т до изпълнителни€ директор на агенци€та.

VI. “акси

ƒължимите такси са определени в “арифата за таксите, които се събират от ј≈≈, приета с ѕћ— є 325 от 2004 г. —ъгласно посочената “арифа за издаване на удостоверение на лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради се заплаща сумата от 100 лв.

«а вписване на промени в регистрираните обсто€телства се събира такса в размер 50 лв.

0 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А