Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради

 • Неделя, 22 Февруари 2009 12:12Правно основание

 • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
 • Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
 • Наредба № 20 от 20.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация (Наредба № 20)
 • Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
 • Правила регламентиращи изискванията и процедурите за акредитиране на лицата по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност

Характеристика

 Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение на лицата, които следва да извършват сертифицирането по реда на Наредба № 20 от 20.11. 2004 година за обстоятелствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация.

 

 • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
 • Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
 • Наредба № 20 от 20.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация (Наредба № 20)
 • Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
 • Правила регламентиращи изискванията и процедурите за акредитиране на лицата по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност


Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение на лицата, които следва да извършват сертифицирането по реда на Наредба № 20 от 20.11. 2004 година за обстоятелствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация.

Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по извършване настоящата услуга е предоставена на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ).

II. Заявител

Удостоверението се издава на вписаните в "регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради" лица. Следователно именно тези лица се явяват заявители по настоящата услуга.

III. Нормативноустановени изисквания

За да бъдат вписани в регистъра и съответно да получат удостоверения, лицата следва да:

1. са регистрирани по Търговския закон;
2. са акредитирани от националния орган по акредитация;
3. разполагат с необходимите технически средства;
4. разполагат с необходимия персонал – физически лица, които имат:

а) завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или завършено средно техническо образование и не по-малко от 6 години стаж по специалността;

б) завършен курс по обучение за обследване за енергийна ефективност;

5. не са участвали, включително наетият персонал, при проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите, които подлежат на сертифициране.

IV. Необходими документи

Заявителят следва да подаде писмена молба по образец (приложение № 1) към Наредба № 20 от 20.11. 2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация.

Към молбата се прилагат:

1. документът за съдебна регистрация и удостоверението за актуално състояние на юридическото лице;
2. копие от сертификата за акредитация от националния орган по акредитация;
3. декларацията, че лицето разполага с необходимите технически средства;
4. декларацията, че лицето разполага с необходимия персонал със списък на специализирания състав, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност и заемана длъжност, както и:

а) копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено висше техническо образование, и копие от документите, удостоверяващи наличието на стаж по специалността не по-малко от три години на физическите лица - персонал;
б) копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено средно техническо образование, и копие от документите, удостоверяващи наличието на стаж по специалността не по-малко от шест години на физическите лица - персонал;
в) копие на документа, удостоверяващ наличието на завършен курс на обучение по сертифициране на сгради;

5. декларация, че лицето не е участвало, включително наетият персонал, при проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите, които подлежат на сертифициране;
6. копие от документа за внесена такса.

Документът по т. 3 следва да бъде подаден в два екземпляра, а документите, които са издадени на чужд език следва да се представят в официален превод на български език.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Молбата за вписване в "регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради" се разглежда в 7-дневен срок от датата на постъпване в АЕЕ. В този срок изпълнителният директор издава заповед за вписване. При констатиране на пропуски в комплектоването на молбата на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняването им, който спира срокът за разглеждане на молбата.

Изпълнителният директор на АЕЕ може да откаже вписване в регистъра, когато заявителят:

1. не е отстранил пропуските в 7-дневния срок;
2. не отговаря на изискванията на закона;
3. не е внесъл дължимата такса.

В заповедта на изпълнителния директор на АЕЕ, с която се отказва вписване в в "регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради", се посочват мотивите за отказа. Заявителят се уведомява в 3-дневен срок от датата на издаване на заповедта за отказ.

Заповедта на изпълнителния директор на АЕЕ, с която се отказва вписване в регистъра, както и мълчаливият отказ подлежат на обжалване по реда на АПК. На лицата, вписани в регистъра, се издава удостоверение по образец (Приложение № 2) към Наредба № 20 от 20.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация

Лицата, вписани в регистъра, имат право да извършват и сертифициране на сгради.

Издаденото удостоверение има валидност три години.

Лицето, вписано в регистрите, е длъжно да съобщи в АЕЕ всички промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от датата на тяхното настъпване. Когато промените се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, изпълнителният директор на АЕЕ издава заповед за тяхното вписване.

Изпълнителният директор на АЕЕ издава заповед за заличаване на лицата, вписани в регистрите, при:

1. отпадане на някое от условията, на които лицето следва да отговаря;

2. представяне на невярна декларация, че лицето разполага с необходимите технически средства или декларация, че лицето разполага с необходимия персонал;

3. когато лицето не е подновило вписването си в регистрите;

4. когато в резултат от дейността е извършено престъпление от общ характер, с влязла в сила присъда.

Заличаване от регистрите се извършва и в следните случаи:

1. прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец от търговския регистър или при обявяване в несъстоятелност;

2. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;

3. след писмено уведомление от лице, вписано в регистрите, за прекратяване на дейността му.

Заличаването се вписва в регистъра. Лицето се уведомява в 3-дневен срок от извършване на вписването. Заповедта за заличаване от регистъра подлежи на обжалване по реда на АПК.

Лице, заличено от регистъра на основание представяне на невярна декларация, че лицето разполага с необходимите технически средства или декларация, че лицето разполага с необходимия персонал и когато в резултат от дейността им е извършено престъпление от общ характер, с влязла в сила присъда, може да подаде нова молба за вписване в регистъра по общия ред не по-рано от шест месеца след датата на заличаването.

Всеки може да получава информация от регистрите. Изпълнителният директор на АЕЕ предоставя свободен достъп до:

1. информацията относно вписаните в регистрите обстоятелства;

2. постановените от агенцията откази за вписване в регистрите, всеки може да иска издаване на писмени извлечения и предоставяне на информация на електронен носител от вписванията в регистрите, достъпът за преглеждане на информацията и документите, съдържащи се в електронната база от данни, се осигурява чрез автоматизирана информационна система на място в сградата на агенцията, исканията за издаване на извлечения от регистрите, за издаване на преписи от актове, документи и други се отправят до изпълнителния директор на агенцията.

VI. Такси

Дължимите такси са определени в Тарифата за таксите, които се събират от АЕЕ, приета с ПМС № 325 от 2004 г. Съгласно посочената Тарифа за издаване на удостоверение на лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради се заплаща сумата от 100 лв.

За вписване на промени в регистрираните обстоятелства се събира такса в размер 50 лв.

0 коментара

Добавете коментар