Издаване на разрешително за чуждестранен превозвач от страна членка на ЕС за превоз по международна автобусна линия

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:08Правно основание

Регламент (ЕИО) № 684/92 така, както е променен с Регламент (ЕО) № 11/98

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г.)

Характеристика

За извършване на международен превоз по автобусна линия до държава-членка на Европейския съюз освен лиценз на Общността се изисква и разрешително. Последното се издава от министъра на транспорта, когато заявление за него е било подадено в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Когато заявлението е подадено в друга държава-членка на Европейския съюз, редът за издаване на разрешителното се определя от Регламент (ЕИО) № 684/92, така както е променен с Регламент (ЕО) № 11/98. За издаване на разрешително за чуждестранен превозвач от страна, която не е членка на ЕС, за превоз по международна автобусна линия - редът е уреден с двустранните спогодби и протоколите от смесените комисии с държавите, явяващи се крайна точка по маршрута.

Забележка: Настоящото изложение указва реда и условията за издаване на разрешително от съответния български компетентен орган – министъра на транспорта на превозвач от държава-членка на Европейския съюз.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Разрешителното се издава от министъра на транспорта или упълномощено от него лице, а разглеждането на документите се извършва от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител може да бъде съответният чуждестранен превозвач от държава-членка на ЕС.

3. Необходими документи

За осъществяване на услугата се подават:

- заявление за издаване на разрешително;

- копие на лиценза на Общността;

- разписание с посочени автогари за спиране на автобусите;

- график за работа на екипажите;

- цени за превоз по линията;

- схема на маршрута с обозначени места, на които се качват или слизат пътници;

- копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на подизпълнителя, когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на автобусната линия.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за издаване на разрешително се адресира до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Когато подаденото заявление не отговаря на изискванията за издаване на разрешително, на заявителя се дава право да приведе в съответствие с изискванията документацията си в срок от тридесет дни.

Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване в административно установения срок от два месеца.

Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" извършва процедура по съгласуване на новозаявената автобусна линия с ИА "Железопътна администрация" и със засегнатите превозвачи, които трябва да представят своите възражения в 10-дневен срок, придружени с подробна икономическа обосновка.

Когато подадените заявления за превоз по автобусна линия отговарят на изискванията Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя и открива процедура за съгласуване с компетентните органи на държавите, през чиито територии преминава маршрутът.

След получаване на потвърждение от държавите, през чиито територии преминава маршрутът на линията, ИААА издава разрешителното в толкова екземпляра, колкото са заявени от фирмата-превозвач. Разрешителното се предоставя на превозвача за обслужване на линията, след представяне на банково бордеро за платена държавна такса.

Забележка: Срокът на валидност на издаденото разрешително е не по-повече от 5 години. По молба на превозвача или по взаимно съгласие на компетентните органи, на чиито територии се качват или слизат пътници, може да се определи и по-малък срок.


Разрешително не се издава, когато:

- превозвачът има две или повече нарушения на условията и реда за извършване на международен превоз на пътници, включително на разпоредбите, свързани с времето за управление и почивка на водачите или на законодателството в областта на безопасността на движението по пътищата през последните 12 месеца;

- въз основа на анализ се установи, че линията ще засегне съществуването на сравнима железопътна линия в съответните преки участъци;

- се установи, че линията, която е предмет на заявлението, ще застраши пряко съществуването на други линии, освен в случаите, когато тези линии се обслужват от един превозвач;

- обслужването на линията - предмет на заявлението, е насочено единствено към най-доходоносните части от съществуващи линии;

- има отказ за издаване на разрешително от компетентните органи на някоя от държавите, през чиято територия преминава маршрутът.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

За издаване на разрешително на чуждестранен превозвач за международен превоз на пътници с автобусен транспорт по редовна двустранна линия или по линия, чийто маршрут преминава транзит през територията на Република България, от превозвача се събират следните такси:

- за двустранна автобусна линия - 300 лв.;

- за транзитна автобусна линия - 300 лв.

Забележка: Размерът на таксите е определен в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

0 коментара

Добавете коментар