–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –Э–µ–і–µ–ї—П, 22 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 12:06


ѕравно основание

«акон за автомобилните превози («јѕ)

Ќаредба є 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Ќаредба є 11 от 31 октомври 2002 г.)

’арактеристика

«а извършване на международен превоз по автобусна лини€ до държава-членка на ≈вропейски€ съюз освен лиценз на ќбщността, се изисква и разрешително. »зложението указва реда и услови€та за издаване на последното.
ѕроцедура по извършване на административната услугаѕроцедура по извършване на административната услуга †
† †

1.  омпетентен орган

–азрешителното се издава от министъра на транспорта или упълномощено от него лице, а разглеждането на документите се извършва от служителите на »зпълнителна агенци€ "јвтомобилна администраци€".

2. «а€вител

«а€вител може да бъде всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на ќбщността и заверени копи€ на лиценза, издаден от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице.

3. »зисквани€ за издаване на разрешителното

«а издаване на разрешително е необходимо лицето да притежава лиценз на ќбщността и достатъчен брой заверени копи€ на лиценза, както и достатъчен брой автобуси за обслужване на всички линии.

4. Ќеобходими документи

«а осъществ€ване на услугата се подават:

- за€вление за издаване на разрешително по образец;
- копие на лиценза на ќбщността;
- разписание с посочени автогари за спиране на автобусите;
- график за работа на екипажите;
- цени за превоз по лини€та;
- схема на маршрута с обозначени места, на които се качват или слизат пътници;
- копие на лиценза на ќбщността за извършване на превоз на пътници на подизпълнител€, когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на автобусната лини€.

5. ¬ътрешен ход на административната услуга

«а€влението за издаване на разрешително се адресира до »зпълнителна агенци€ "јвтомобилна администраци€".  огато подаденото за€вление не отговар€ на изисквани€та за издаване на разрешително, на за€вител€ се дава право да приведе в съответствие с изисквани€та документаци€та си в срок от тридесет дни.

«а€влени€та се разглеждат по реда на т€хното постъпване в административно установени€ срок от два месеца.

»зпълнителната агенци€ "јвтомобилна администраци€" извършва процедура по съгласуване на новоза€вената автобусна лини€ с »ј "∆елезопътна администраци€" и със засегнатите превозвачи, които тр€бва да представ€т своите възражени€ в 10-дневен срок, придружени с подробна икономическа обосновка.

 огато подадените за€влени€ за превоз по автобусна лини€ отговар€т на изисквани€та »зпълнителната агенци€ "јвтомобилна администраци€" уведом€ва за€вител€ и открива процедура за съгласуване с компетентните органи на държавите, през чиито територии преминава маршрутът.

—лед получаване на потвърждение от държавите, през чиито територии преминава маршрутът на лини€та, »јјј издава разрешителното в толкова екземпл€ра, колкото са за€вени от фирмата-превозвач. –азрешителното се предостав€ на превозвача за обслужване на лини€та, след представ€не на банково бордеро за платена държавна такса.

«абележка: —рокът на валидност на издаденото разрешително е не по-повече от 5 години. ѕо молба на превозвача или по взаимно съгласие на компетентните органи, на чиито територии се качват или слизат пътници, може да се определи и по-малък срок.

–азрешително не се издава, когато:

- превозвачът има две или повече нарушени€ на услови€та и реда за извършване на международен превоз на пътници, включително на разпоредбите, свързани с времето за управление и почивка на водачите или на законодателството в областта на безопасността на движението по пътищата през последните 12 месеца;

- въз основа на анализ се установи, че лини€та ще засегне съществуването на сравнима железопътна лини€ в съответните преки участъци;

- се установи, че лини€та, ко€то е предмет на за€влението, ще застраши пр€ко съществуването на други линии, освен в случаите, когато тези линии се обслужват от един превозвач;

- обслужването на лини€та - предмет на за€влението, е насочено единствено към най-доходоносните части от съществуващи линии;

- има отказ за издаване на разрешително от компетентните органи на н€ко€ от държавите, през чи€то територи€ преминава маршрутът.

ќтказът подлежи на обжалване по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.

6. “акси

«а осъществ€ване на услугата се заплащат такси съгласно “арифа є 5 за таксите, които се събират в системата на ћинистерството на транспорта, както следва:

- за издаване на разрешително за държава, €в€ваща се начален пункт на маршрута - 300 лв.;
- за издаване на разрешително за държава, през чи€то територи€ преминава транзитно маршрутът - 100 лв.;
- за издаване на допълнително разрешително - 300 лв.за всеки допълнителен екземпл€р.

0 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А