Издаване на разрешително за пвревоз по международна автобусна линия до държава, която не е членка на Европейския съюз

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:05


Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г.)

Характеристика

За извършване на международен превоз по автобусна линия освен лиценз на Общността се изисква и разрешително за определена линия, издадено от министъра на транспорта или упълномощено от него лице, по утвърден от министъра на транспорта образец.

Изложението указва реда и условията за издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава, която не е членка на Европейския съюз.
Процедура:
   

1. Компетентен орган

Разрешителното се издава от министъра на транспорта или упълномощено от него лице, а разглеждането на документите се извършва от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител може да бъде всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността и заверени копия на лиценза, издаден от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице.

3. Изисквания за издаване на разрешителното

За издаване на разрешително е необходимо лицето да притежава лиценз на Общността и достатъчен брой заверени копия на лиценза, както и достатъчен брой автобуси за обслужване на всички линии.

4. Необходими документи

За осъществяване на услугата се подават:

- заявление за издаване на разрешително по образец;
- договор, заверен от заклет преводач, за съвместно обслужване на линията с превозвач-партньор на реципрочна основа от държавата, явяваща се крайна спирка на маршрута, в случаите, когато това се изисква по силата на двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна;
- разписание с посочени автогари за спиране на автобусите, като за начална спирка и спирки (максимално шест) по маршрута на автобусната линия могат да се посочват само областни центрове;
- документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът;
- график за работата на екипажите, изготвен в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (АЕТR);
- тарифа за превоз по линията;
- схема на маршрута;
- копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на превозвача и подизпълнителя, когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на автобусната линия.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за издаване на разрешително се адресира до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Когато подаденото заявление не отговаря на изискванията за издаване на разрешително, на заявителя се дава право да приведе в съответствие с изискванията документацията си в срок от тридесет дни.

Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване в административно установения срок от два месеца.

Когато маршрутът в заявлението изцяло покрива линия в експлоатация и/или линия, за която е открита процедура за съгласуване, или съвпада с нея в три и повече спирки (или две и повече спирки и началната спирка) на територията на Република България, както и когато посочените в заявлението дни на обслужване съвпадат с тези на линия в експлоатация и/или линия, за която е открита процедура за съгласуване, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" разглежда заявлението, като сравнява часовете на тръгване на линията от заявлението на територията на Република България с тези на линията в експлоатация и/или линията, за която е открита процедура за съгласуване. В случай, че се установи съвпадане на часовете, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" дава указание на кандидатстващия превозвач за промяна на часовете на тръгване от територията на Република България, като разликата в часовете на тръгване за съседни държави трябва да е най-малко два часа, а за всички останали държави - най-малко осем часа.

Когато подадените заявления за превоз по автобусна линия отговарят на изискванията, Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя и в съответствие с международните договори и спогодби, по които Република България е страна, открива процедура за съгласуване с компетентните органи на държавите, през чиито територии преминава маршрутът.

След получаване на потвърждение и/или издаване на разрешителни от държавите, през чиито територии преминава маршрутът на линията, министърът на транспорта или упълномощено от него лице издава разрешителното, валидно за територията на Република България в толкова екземпляра, колкото са дните на обслужване на линията, и предоставя на заявителя пълния комплект разрешителни за обслужване на определената автобусна линия.

Забележка: Срокът на издаденото разрешително, валидно за територията на Република България, е в зависимост от срока на валидност на издаденото разрешително или от срока, одобрен от държавата, явяваща се крайна спирка по маршрута, но не по-малко от три години.

Разрешително не се издава, когато:

- превозвачът има две или повече нарушения на условията и реда за извършване на международен превоз на пътници, включително на разпоредбите, свързани с времето за управление и почивка на водачите или на законодателството в областта на безопасността по пътищата през последните 12 месеца;

- когато през последните 12 месеца е отнемано разрешително за автобусна линия, издадено на същия превозвач;

- въз основа на анализ се установи, че линията ще засегне съществуването на сравнима железопътна линия в съответните преки участъци.

- има отказ за издаване на разрешително от компетентните органи на държавата - крайна спирка на маршрута.

Отказът за издаване на разрешително подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, се заплащат, както следва:

- за издаване на разрешително за държава, явяваща се краен пункт на маршрута - 300 лв.;
- за издаване на разрешително за държава, явяваща се начален пункт на маршрута - 300 лв.;
- за издаване на разрешително за държава, през чиято територия преминава транзитно маршрутът - 100 лв.;
- за издаване на разрешително за чуждестранен партньор – 300 лв.;
- за издаване на допълнително разрешително за територията на Република България се заплаща такса от 300 лв.за всеки допълнителен екземпляр.

0 коментара

Добавете коментар