Издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:03
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ


Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари от търговци и юридически лица с нестопанска цел.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е министърът на транспорта.

2. Заявител

Заявител на услугата са търговци и юридически лица с нестопанска цел.

3. Нормативно установени изисквания

Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или за обучение на консултанти се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията на Наредба № 40.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление за издаване на разрешение за извършване на обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, към което се прилагат следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- копие на удостоверението за данъчна регистрация и за регистрация в БУЛСТАТ;
- удостоверение за актуално съдебно състояние;
- декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
- документ за платена такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
- копие от документ за собственост или договор за наем за помещението, в което се намира учебният кабинет;
- копие на протокола за годност на учебния кабинет;
- свидетелство за съдимост на преподавателите;
- копие от дипломата за висше образование;
- документ, удостоверяващ тригодишен стаж по специалността или копие от удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
- списък на преподавателите с ЕГН, № /дата на дипломата за завършено висше образование, № /дата на свидетелството за управление на МПС, свидетелство за съдимост на преподавателите, документ, удостоверяващ тригодишен стаж по специалността или копие от удостоверението за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, темите, по които ще преподава всеки преподавател;
- учебна документация;
- учебно помагало.

5. Вътрешен ход

За издаване на разрешението представителите на търговците или ръководителите на юридическите лица с нестопанска цел подават в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" заявление.

Копията на необходимите документи трябва да бъдат заверени с "Вярно с оригинала", свеж печат на фирмата, подпис, имена и длъжност на лицето, което ги е заверило. Оригиналите на документите се представят за проверка.

В заявлението трябва да са отбелязани приложените към него документи. При приемане на документите служителят от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" проверява наличието на отбелязаните в заявлението документи.

Представителите на търговците или ръководителите на юридическите лица с нестопанска цел представят оригиналите на документите за проверка. Служителят от Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" сверява оригиналите на представените документи с копията им, заверява копията с подпис и връща оригиналите. Неясни и нечетливи копия не се приемат.

Когато към заявлението не са приложени всички необходими документи, копията не съответстват на оригиналите или някои от документите са невалидни, заявлението не се приема.

Заявлението за издаване на разрешение се завежда във входящ дневник.

Комисия, определена със заповед от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", преглежда документите и прави писмени предложения до министъра на транспорта или упълномощено длъжностно лице за издаване на разрешение и за утвърждаване на учебна документация или за отказ.

Заповедта за отказ се изпраща от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до управителя на фирмата.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща издадените разрешения и одобрената учебна програма в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация". Служителите на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват лицето, подало заявление за издаване на разрешение, и предоставят срещу подпис на управителя или упълномощено от него лице разрешението.

При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, оригиналът на разрешението се връща в Регионална дирекция "Автомобилна администрация", откъдето се изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За промяна на обстоятелствата по издаденото разрешение, в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се подава заявление и списък, към което се прилагат само документи съобразно исканата промяна, както и документ за платена такса за промяна, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Служителите от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват лицето, подало заявление за извършване на промяна на обстоятелствата, и предоставят срещу подпис на управителя или упълномощено от него лице списъка към разрешението.

6. Такси

За издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, на водачи на МПС за превоз на опасни товари, както и на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се заплаща такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове на валидност

Разрешението се издава за срок от 5 години.

 

 ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ НА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ


Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за продължаване срока на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари от търговци и юридически лица с нестопанска цел.

Предмет на услугата е организирането на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е министърът на транспорта.

2. Заявител

Заявители на услугата са търговци и юридически лица с нестопанска цел.

3. Нормативно установени изисквания

Срокът на разрешението за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти може да бъде продължен, когато притежателят на разрешението е направил писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на Наредба № 40.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление за издаване на разрешение за извършване на обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, към което се прилагат следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- копие на удостоверението за данъчна регистрация и за регистрация в БУЛСТАТ;
- удостоверение за актуално съдебно състояние;
- декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
- документ за платена такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
- копие от документ за собственост или договор за наем за помещението, в което се намира учебният кабинет;
- копие на протокола за годност на учебния кабинет;
- свидетелство за съдимост на преподавателите;
- копие на дипломата за висше образование;
- документ, удостоверяващ тригодишен стаж по специалността или копие от удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
- списък на преподавателите с ЕГН, №/дата на дипломата за завършено висше образование, №/дата на свидетелството за управление на МПС, свидетелство за съдимост на преподавателите, документ, удостоверяващ тригодишен стаж по специалността или копие от удостоверението за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, както и темите, по които ще преподава всеки преподавател;
- учебна документация;
- учебно помагало съгласно изискванията на Наредба № 40.

5. Вътрешен ход

За издаване на разрешение представителите на търговците или ръководителите на юридическите лица с нестопанска цел подават в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" заявление.

Копията на документите трябва да бъдат заверени със свеж печат на фирмата, подпис, имена и длъжност на лицето, което ги е заверило. Оригиналите на документите се представят за проверка.

В заявлението трябва да бъдат отбелязани приложените към него документи. При приемане на заявлението служителят от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" проверява наличието на отбелязаните в заявлението документи.

Представителите на търговците или ръководителите на юридическите лица с нестопанска цел представят оригиналите на документите за проверка. Служителят на Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" сверява оригиналите на представените документи с копията им, заверява копията с подпис и връща оригиналите. Неясни и нечетливи копия не се приемат.

Когато към заявлението не са приложени всички необходими документи, копията не съответстват на оригиналите или някои от документите са невалидни, заявлението не се приема.

Заявлението за издаване на разрешение се завежда във входящ дневник.

Комисия, определена със заповед от изпълнителния директор, преглежда документите и прави писмени предложения до министъра на транспорта или упълномощено длъжностно лице за издаване на разрешение и за утвърждаване на учебна документация или за отказ.

Заповедта за отказ се изпраща от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до управителя на фирмата.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща издадените разрешения и одобрената учебна програма в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация". Служителите на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват лицето, подало заявление за издаване на разрешение, и предоставят срещу подпис на управителя или упълномощено от него лице разрешението.

При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, оригиналът на разрешението се връща в Регионална дирекция "Автомобилна администрация", откъдето се изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За промяна на обстоятелствата по издаденото разрешение, в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се подава заявление и списък, към което се прилагат само документи съобразно исканата промяна, както и документ за платена такса за промяна, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Служителите от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват лицето, подало заявление за извършване на промяна на обстоятелствата, и предоставят срещу подпис на управителя или упълномощено от него лице списъка към разрешението.

6. Такси

За издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение, както и за продължаване срока на разрешението и за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението, се заплаща такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове на валидност

Разрешението се издава за срок от 5 години.

 

0 коментара

Добавете коментар