Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:01
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СПИСЪКА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ И УЧЕБНИТЕ ПЛОЩАДКИ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕТО - ЗА ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже условията и реда за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или на лица, регистрирани по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Услугата включва и издаването на списъка на превозните средства, преподавателите, учебните кабинети и учебните площадки към разрешението.

Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен да издаде разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС е министърът на транспорта.

2. Заявител

Заявители за извършване на административната услуга са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или лица, регистрирани по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища.

3. Нормативно установени изисквания

Разрешение за организиране на курсове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава, когато преподавателите, които извършват обучението, притежават необходимите образование и квалификация и учебният кабинет, учебната площадка и учебните моторни превозни средства отговарят на изискванията на Наредба № 37.

4. Необходими документи

За извършване на услугата до компетентния орган се подава заявление за издаване на разрешение за извършване за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, към което се прилагат следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта на органа за тяхното създаване;
- копие на удостоверението за данъчна регистрация и за регистрация в "БУЛСТАТ";
- удостоверение за актуално съдебно състояние;
- декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
- документ за платена такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
- копие от документ за собственост или договор за наем за помещението, в което се намира учебният кабинет;
- копие на протокола за годност на учебния кабинет;
- копия на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите;
- копия на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите;
- свидетелство за съдимост на преподавателите;
- списък на преподавателите - ЕГН, номер и дата на свидетелството за професионална квалификация и учебното заведение, издало свидетелството, номер и дата на свидетелството за управление на МПС и притежавани категории;
- копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
- копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС;
- копие на регистрационен талон и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;
- копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
- декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория;
- копие на протокола за годност на учебната площадка - за издаване на разрешение за обучение за категории "А", "В+Е", "С+Е", "D+Е" и "Ткт" и подкатегории "А1", "С1+Е" и "D1+Е";
- списък на учебните ППС с регистрационен номер, марка, модел, идентификационен номер, категория, номер и дата на издаване на изпитвателния протокол.

5. Вътрешен ход на административната услуга

За издаване на разрешението лицата подават в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" заявление.

Копията на документите трябва да бъдат заверени с "Вярно с оригинала", свеж печат на фирмата, подпис, имена и длъжност на лицето, което ги е заверило. Оригиналите на документите се представят за проверка.

В заявлението трябва да са отбелязани приложените към него документи. При приемане на документите съответният служител от Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" проверява наличието на отбелязаните в заявлението документи.

Лицата представят оригиналите на документите за проверка. Служителят сверява оригиналите на представените документи с копията им, заверява копията с подпис и връща оригиналите. Неясни и нечетливи копия не се приемат.

Когато към заявлението не са приложени всички необходими документи, копията не съответстват на оригиналите или някои от документите са невалидни, заявлението не се приема.

Заявлението за издаване на разрешение се завежда във входящ дневник.

Комисия, определена със заповед от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", преглежда документите и прави писмени предложения до министъра на транспорта или упълномощено длъжностно лице за издаване на разрешение.

Заповедта за отказ се изпраща от Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" до управителя на фирмата.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща издадените разрешения в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация". Служителите на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват лицето, подало заявление за издаване на разрешение и предоставят срещу подпис на управителя или упълномощено от него лице разрешението.

При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, оригиналът на разрешението се връща в Регионална дирекция "Автомобилна администрация", откъдето се изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За промяна на обстоятелствата по издаденото разрешение, в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се подава заявление и списък, към което се прилагат само документи съобразно исканата промяна, както и документ за платена такса за промяна, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Служителите на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват лицето, подало заявление за извършване на промяна на обстоятелствата и предоставят срещу подпис на управителя или упълномощено от него лице списъка към разрешението.

6. Такси

За издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението и за включване в списъка към него, както и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се заплаща държавна такса, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Разрешението се издава за срок от 5 години.

0 коментара

Добавете коментар