Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС о за всеки пункт от категориите

  • Неделя, 22 Февруари 2009 11:58


IV ТБ КАТЕГОРИЯ


Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)


Характеристика

Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пункт, одобрен за извършване на тази дейност.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на Наредба № 32.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши административната услуга е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кандидатстващо за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За извършване на услугата по издаване на разрешение заявителят подава до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа, който ще се ползва за технически пункт;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние;

- декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

- копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт, издаден от Регионална дирекция "Автомобилна администрация";

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със специалност, документ, удостоверяващ трудовия им стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти и свидетелство за преминато за допълнително обучение;

- копие на сертификат по ISO 9001- 2000.

4. Вътрешен ход на процедурата:

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт. Заявленията се подават в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" заедно със съответните необходими документи.

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез директора на регионалната дирекция на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат съответните необходими документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В едномесечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Неразделна част от разрешението е списък на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на наредба №32. и ще извършват прегледите на ППС

5. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща държавна такса, чийто размер е определен в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

6. Срок за валидност

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

 

V-ТА КАТЕГОРИЯ

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40)


Характеристика

Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пункт, одобрен за извършване на тази дейност.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на Наредба №32.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба №32 и ще извършват прегледите на ППС.

1. Компетентен орган

Компетентна да издаде разрешението е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кандидатстващо за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За да бъде издадено разрешението заявителят подава до компетентния орган следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа и площадката за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, издаден от компетентен орган;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт и площадката за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен от копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт.

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние;

- декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

- копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт, издаден от Регионална дирекция "Автомобилна администрация".

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със специалност, документ, удостоверяващ трудовия им стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти, свидетелство за преминато за допълнително обучение, свидетелство за професионална квалификация за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, за техническите специалисти, копие на сертификат по ISO 9001- 2000.

4. Вътрешен ход на процедурата

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт. Заявленията се подават в Дирекциите на "Автомобилна администрация" заедно с другите необходими документи.

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез директора на регионалната дирекция на Изпълнителна агенция " Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат съответните необходими документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В едномесечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Неразделна част от разрешението е списък на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба №32. и ще извършват прегледите на ППС.

5. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер, определен от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

6. Срок на валидност

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок от 5 години.

IV ТМ КАТЕГОРИЯ

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)


Характеристика

Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пункт, одобрен за извършване на тази дейност.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на Наредба № 32.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши административната услуга е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кандидатстващо за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За издаване на разрешението до компетентния орган се подават следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа, който ще се използва за технически пункт;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние;

- декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

- копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт, издаден от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация";

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със специалност, документ, удостоверяващ трудовия им стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти и свидетелство за преминато за допълнително обучение;

- копие на сертификат по ISO 9001- 2000.

4. Вътрешен ход на процедурата

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт. Заявленията се подават в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" заедно с необходимите документи.

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез директора на Регионалната дирекция на Изпълнителна агенция " Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат съответните необходими документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В едномесечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Неразделна част от разрешението е списък на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

5. Такси

За извършване на услугата се дължи държавна такса в размер, определен с Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

6. Срок на валидност

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

І-ВА КАТЕГОРИЯ

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)


Характеристика

Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пункт, одобрен за извършване на тази дейност.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на Наредба № 32. Разрешение І-ва категория се издава за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС от всички категории.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.
   

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кандидатстващо за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа, издаден от компетентен орган;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние;

- декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

- копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт издаден от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със съответна специалност, документ, удостоверяващ трудовия им стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти, свидетелство за преминато за допълнително обучение;

- копие на сертификат по ISO 9001- 2000.

4. Вътрешен ход

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт в съответствие с изискванията на Наредба № 32. Заявленията се подават в Регионалните дирекции "Автомобилна администрация" заедно с необходимите документи.

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез директора на регионалната дирекция на Изпълнителна агенция " Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат съответните документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В 1-месечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Неразделна част от разрешението е списък на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, за извършване на услугата, както и за индивидуален печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодичен преглед се заплаща такса.

6. Срокове на валидност

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

ІІ-РА КАТЕГОРИЯ

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)


Характеристика

Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пункт, одобрен за извършване на тази дейност.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на Наредба № 32.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което кандидатства за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа, издаден от компетентен орган;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен от копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние;

- декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

- копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт, издаден от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация";

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със съответна специалност, документ, удостоверяващ трудовия им стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти, свидетелство за преминато за допълнително обучение, копие на сертификат по ISO 9001- 2000.

4. Вътрешен ход

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт в съответствие с изискванията на Наредба № 32. Заявленията се подават в Регионалните дирекции "Автомобилна администрация" заедно със съответните документи.

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез директора на Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат необходимите документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В едномесечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта за извършване на услугата, както и за индивидуален печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодичен преглед се заплаща такса от 1000 лева.

6. Срокове за валидност

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

ІІІ-ТА КАТЕГОРИЯ

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)


Характеристика

Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пунктове, одобрени за извършване на тази дейност.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на Наредба № 32.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Неразделна част от разрешението е списъкът на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кандидатстващо за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа, издаден от компетентен орган;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен от копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние;

- декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

- копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт, издаден от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация";

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със съответна специалност, документ, удостоверяващ трудовия стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти, свидетелство за преминато допълнително обучение, копие на сертификат по ISO 9001- 2000.

4. Вътрешен ход

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт в съответствие с изискванията на Наредба № 32. Заявленията се подават в Регионалните дирекции "Автомобилна администрация" заедно с необходимите документи.

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез директора на Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат необходимите документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В едномесечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Неразделна част от разрешението е списък на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на Наредба № 32 и ще извършват прегледите на ППС.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта за извършване на услугата, както и за индивидуален печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодичен преглед се заплаща такса.

6. Срокове за валидност

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

 

 

 

 

0 коментара

Добавете коментар