Издаване на протокол за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед на ППС

  • Неделя, 22 Февруари 2009 11:47Правно основание

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Закон за движение по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40)

Характеристика

Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС е необходимо да притежават протокол за съответствие с изискванията към контролно–техническия пункт (КТП) в зависимост от категорията на пункта.

Протоколът за съответствие с изискванията към КТП за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС е един от документите за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи и доказва изпълнение на определени нормативи за КТП, заложени в Наредба № 32.

Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства, като същият се извършва без разглобяване по определена методика

Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която е местонахождението на КТП.

2. Заявител

Заявител на услугата е управителят на физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, желаещо да получи разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Нормативно установени изисквания

Физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да е налице КТП, който да представлява закрито и проходимо помещение и да притежава разрешение за ползването на строежа, а за пунктовете от V-та категория – разрешение за ползването на строежа и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

- да е собственик или да е налице договор за наем на КТП, а за пунктовете от V-та категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;

- да е налице най – малко една линия за извършване на проверка на техническата изправност на ППС.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава следните документи:

- заявление за издаване на протокол за съответствие с изискванията към КТП за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

- документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V-та категория – документ за разрешаване ползването на строежа и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, а за пунктовете от V-та категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;

- документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта – за всяка следваща линия в техническия пункт.

Подадените документи се заверяват със свеж печат от заявителя.

При подаване на документите следва да бъдат представени и оригинали на предоставени копия от необходимите документи за сверяване от длъжностно лице.

5. Вътрешен ход на процедурата

Искането за извършването на административната услуга се подава в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която е местонахождението на КТП.

Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

Прегледът на пункта и оборудването се извършва от комисия, в която участват двама представители на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", като единият от тях е председател на комисията. В комисията е включен и представител на пункта.

Прегледът на пункта за издаване на разрешение V-та категория се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

При извършване на преглед на пункта и оборудването се издава протокол за съответствие с изискванията към КТП в зависимост от категорията на пункта в три еднообразни екземпляра - един за собственика на пункта и два за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

При извършване на преглед на пункт от V-та категория и оборудването му се издава и допълнение към протокол за съответствие с изискванията към КТП за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС EXII, EXIII, FL, OX и АТ.

При нередовност на подадените документи преглед не се извършва и се постановява отказ да бъде издаден административният акт.

Законоустановеният срок за издаване на акта е 1-месечен и започва да тече от датата на подаване на заявлението в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Отказа да бъде издаден административният акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За разглеждане на искания за протокол за съответствие с изискванията към контролно – техническия пункт за провеждане на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се заплаща такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта. Такса се заплаща и за всяка следваща линия в техническия пункт.

7. Срокове за валидност

Протоколът за съответствие с изискванията към КТП за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС не е свързан със срок на валидност, но неговото използване за издаване на разрешение е ограничено от сроковете на валидност на документите за одобрение и премината държавна проверка на машините, съоръженията и средствата за измерване.

0 коментара

Добавете коментар