Издаване на многократно разрешително за международен автомобилен превоз на товари

  • Вторник, 17 Февруари 2009 20:39Правно основание

Наредба 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба 11 от 31 октомври 2002 г.)

Заповед на министъра на транспорта, издадена на основание чл. 32 от Наредба 11 от 31 октомври 2002 г. (Заповед)

Характеристика

За извършване на международни превози на товари се изисква освен лиценз на Общността и разрешително за държавата, на чиято територия се осъществява превозът, когато такова се изисква по силата на международните договори и спогодби, по които Република България е страна.

Многостранните и многократни разрешителни за международен превоз на товари по шосе, предоставени от Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ/СЕМТ) за нуждите на лицата, притежаващи лиценз на Общността, се разпределят и използват на основание заповед на министъра на транспорта.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по осъществяване на услугата е министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител може да бъде търговец, притежаващ лиценз на Общността за превоз на товари.

Заявителите участват в разпределението на разрешителните с регистрирани само в Република България превозни средства, които самостоятелно или включени в състав от пътни превозни средства - автомобил с ремарке или влекач с полуремарке, са с товароносимост над 20 т или полезен закрит обем не по-малко от 80 м3.

3. Условия, на които заявителят следва да отговаря

Не се допуска до участие в разпределението на разрешителните превозвач, който:

- е с отнето разрешително през последните две години за извършени нарушения по чл. 32, ал. 6 от Наредба 11 от 31 октомври 2002 г.;
- е използвал неистинско или издадено на друг превозвач еднократно разрешително;
- е преотстъпвал еднократно разрешително на друг превозвач.

Забележка: Заявителят следва да отговаря и на други условия, посочени в заповедта на министъра а транспорта.

4. Необходими документи

За издаване на разрешителното се подава заявление по образец, утвърден със заповедта на министъра на транспорта.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" заявлението.

Срокът за това, както и действията на компетентния орган са подробно уредени в съответната заповед на министъра на транспорта по чл. 32 от Наредба 11 от 31 октомври 2002 г.

6. Такси

Съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, се заплащат, както следва:

- за многократно целогодишно разрешително на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ/СЕМТ разрешително) - за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му - 130 лв.;

- за многократно ЕКМТ (СЕМТ) с едномесечен срок на валидност - 130 лв.

3 коментара

  1. Готови изпитни въпроси и отговори, за придобиване на удостоверения за:1.Професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност.2.Водач на лек таксиметров автомобил.3.Международен автомобилен превоз на товари.4.Международен автомобилен превоз на пътници.5.Психологическа годност на водачите на МПС за всички категории.За София и цяла България -100% Успех.Телефон за поръчка 0889047370
  2. Готови изпитни въпроси и отговори, за придобиване на удостоверения за:1.Международен автомобилен превоз на товари.За София и цяла България -100% Успех.Телефон за поръчка 0889047370
  3. спрете с тези импулсни телефони

Добавете коментар