Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

  • Вторник, 17 Февруари 2009 20:37Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България с превозни средства с българска регистрация от физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон.

Обществен е превозът, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.


Процедура: 
   

1. Компетентен орган

Лицензите се издават от министъра на транспорта или упълномощени от него длъжностни лица по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон, което ще извършва обществения превоз.

3. Нормативно установени изисквания

Лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България с автомобили с българска регистрация се издава на търговци, регистрирани по Търговския закон, когато отговарят на изискванията за благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление, към което прилага:

- копие от съдебното решение за регистрация;
- удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
- копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ;
- декларация, че за заявителя не е открита процедура по обявяване в несъстоятелност;
- справка, доказваща финансовата стабилност на заявителя;
- свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;
- удостоверение за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;
- копие от нотариален акт за собственост или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ;
- копия от свидетелствата за регистрация на автомобилите;
- заверено със свеж печат копие от знака за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства (за товари);
- протокол за преглед на транспортна годност на автобусите, издаден от съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация";
- договор за наем или лизинг на автомобили със срок на действие на наема или лизинга не по-малко от една година в случаите, когато заявителят не използва собствени превозни средства;
- удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство;
- документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на МПС и за работата на екипажите (тахограф);
- документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта;

5. Вътрешен ход на процедурата

Заявителят подава заявлението с приложените към него документи чрез директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него лица.

При установяване на непълноти и недостатъци в представените документи, същите се връщат с писмо до съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация". След отстраняване от страна на заявителя на посочените в писмото недостатъци и непълноти, документите се подават отново по същия ред.

Лицензът за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се издава от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице.

Отказ да бъде издаден лицензът може да бъде постановен от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице когато кандидатът не отговаря на изискванията за благонадеждност, професионална компетентност, финансова стабилност или издаденият лиценз е бил отнет през последните две години за нарушения на ЗАП или Наредба № 33, както и при криза на транспортния пазар за превози по смисъла на чл. 4 ЗАП.

Лицензът се издава в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Отказът за издаване на лиценз се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се заплаща такса в размер на 300 лева съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Лицензът за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се издава за срок от 5 години.

0 коментара

Добавете коментар