ИЗДАВАНЕ НА КНИЖКА С ПЪТНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА СЛУЧАЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУС ДО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  • Вторник, 17 Февруари 2009 20:32


Правно основание

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за създаване на обща транспортна политика на страните-членки на Европейския съюз, чрез приемане на общи правила за международен превоз на пътници и либерализация на случайните международни превози.

Случайни са превозите, които не отговарят на дефиницията за редовни превози, включително специализираните редовни превози, които се характеризират преди всичко с това, че превозват група от пътници, събрани по инициативата на даден възложител или на самия превозвач.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" по месторегистрация на търговеца.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността, издаден от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице.

3. Нормативно установени изисквания

Заявителят следва да притежава лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане и заверени копия на лиценза.

4. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление за издаване на книжка с пътни формуляри, към което прилага копие от притежавания лиценз на Общността.

5. Вътрешен ход

Заявителят подава необходимите документи до Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" по месторегистрация, която издава книжката с пътни формуляри.

6. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта за издаване на книжката с пътни формуляри се дължи държавна такса.

7. Срок на валидност

Книжката с пътни формуляри е валидна до изчерпване на пътните формуляри.

2 коментара

  1. 1.Готови изпитни въпроси и отговори, за придобиване на удостоверения за:1.Професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност.2.Водач на лек таксиметров автомобил.3.Международен автомобилен превоз на товари.4.Международен автомобилен превоз на пътници.5.Психологическа годност на водачите на МПС за всички категории.За София и цяла България -100% Успех.Телефон за поръчка 0889047370
  2. Готови изпитни въпроси и отговори, за придобиване на удостоверения за:1.Международен автомобилен превоз на пътници.За София и цяла България -100% Успех.Телефон за поръчка 0889047370

Добавете коментар