ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ ЧАСТ ОТ УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

  • Вторник, 17 Февруари 2009 20:30


Правно основание

Закон за пощенските услуги

Наредба № 6 от 20 ноември 2003 г. за изискванията за пощенската сигурност

Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис

Характеристика

Разглежданото описание на административна услуга цели да укаже реда и условията за издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или част от универсална пощенска услуга.

Пощенските услуги се подразделят на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги. Универсалната пощенска услуга включва следните услуги:

приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а) кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

2. приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг;

3. пощенски парични преводи;

4. допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

Универсалната пощенска услуга е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно време с качество, отговарящо на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗПУ, при достъпни цени и възможност за ползването й от всеки потребител на територията на страната независимо от географското му местоположение.

За да има право дадено лице да извършва универсална пощенска услуга, то следва да притежава индивидуална лицензия. Индивидуална лицензия се издава за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея на територията на цялата страна. Индивидуална лицензия е индивидуален административен акт, с който се разрешава извършването на универсалната пощенска услуга.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Регулирането на пощенските услуги се осъществява от независим държавен орган - Комисията за регулиране на съобщенията. Същата регулира пощенските услуги, като издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за универсална пощенска услуга.

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде лице, което отговаря на нормативно установените в ЗПУ изисквания.

III. Нормативно установени изисквания

Издаването на лицензии се осъществява при условия на публичност и равнопоставеност. Изискванията за издаване на индивидуални лицензии са еднакви за всички кандидати за един и същ вид пощенски услуги, освен ако в Закона за пощенските услуги не е предвидено друго.

IV. Необходими документи

Лицата, които кандидатстват за издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея, подават заявление по образец до Комисията за регулиране на съобщенията, в което посочват:

1. идентификационните данни за заявителя;

2. услугите и срока, за който ще се извършват;

3. началото на започване на дейността.

Към заявлението се прилагат и:

1. заверени копия на съдебните решения по фирменото дело на заявителя;

2. съдебно удостоверение за актуално състояние на заявителя;

3. копие от картата за регистрация по БУЛСТАТ;

4. декларация, че на заявителя не е била отнета лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или ако е била отнета - срокът, в който той не е имал право да кандидатства за такава лицензия;

5. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността, като годишен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, писмена гаранция от банка за отпускане на кредит при издаване на лицензия, документи за ликвидност на дълготрайни активи;

6. описание на технологията, осигуряваща качествена универсална пощенска услуга, което съдържа сроковете за доставка, мерки за опазване на тайната и сигурността на пощенските пратки, както и схема за разположението на местата за достъп до пощенската мрежа, отговарящи по брой и гъстота на нуждите на потребителите;

7. документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 4, букви "а", "б" и "г" ЗПУ;

8. декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 4, буква "в" ЗПУ;

9. документ за платена такса за разглеждане на заявлението в размер, определен с тарифата по чл. 63 ЗПУ.

Всички документи се подават на български език в 2 екземпляра.

Забележка: След 01.01.2008 г. Необходимите документи, които се прилагат към заявлението ще бъдат:

- актуално удостоверение за търговска регистрация;

- документ, удостоверяващ регистрация на заявителя по законодателството на държава - членка на Европейския съюз

- доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността, като годишен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, писмена гаранция от банка за отпускане на кредит при издаване на лицензия, документи за ликвидност на дълготрайни активи;

- описание на технологичния процес и план-схема за разположението на местата за достъп до пощенската мрежа на територията на цялата страна, отговарящи по брой и гъстота на нуждите на потребителите;

- документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 4, букви "а", "б" и "г" ЗПУ;

- декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 4, буква "в" ЗПУ;

- документ за платена такса за разглеждане на заявлението в размер, определен с тарифата по чл. 63 ЗПУ.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Подадените в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заявления и приложенията към тях за издаване на индивидуални лицензии по Закона за пощенските услуги се разглеждат от специализирана 5-членна комисия, назначена от председателя на КРС.

В 14-дневен срок (от постъпването на заявлението в КРС) специализираната комисия разглежда заявленията и ако констатира нередовности (пропуски и недостатъци) е задължена да уведоми заявителя с писмо с обратна разписка и му дава 10-дневен срок за тяхното отстраняване (считано от датата на получаване на уведомлението). Ако в указания срок заявителят не отстрани нередовностите, специализираната комисия не разглежда заявлението. Аналогичен е случаят, когато тя констатира, че данните от декларацията са неверни.

Комисията за регулиране на съобщенията в срок 14 дни от предложението на специализираната комисия с решение издава или отказва да издаде индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея и в срок три дни от приемане на решението уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), като в случай на отказ в срок 7 дни от приемане на решението му изпраща и копие от решението.

Комисията за регулиране на съобщенията отказва да издаде индивидуална лицензия в случаите, когато специализираната комисия е констатирала от представените от заявителя документи, че:

1. са налице обстоятелства, които застрашават сигурността и отбраната на страната;

2. липсват доказателства за достатъчни финансови възможности за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея;

3. описаната технология не осигурява качествено извършване на универсалната пощенска услуга и/или приложената план-схема не съдържа местата за достъп до пощенската мрежа, които по брой и гъстота да отговарят на нуждите на потребителите съгласно нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 13 ЗПУ;

4. заявителят:

а) е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

б) се намира в ликвидация;

в) е лишен от правото да упражнява търговска дейност - за управителите или за членовете на управителните органи на заявителя;

г) има публични парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Решението, с което Комисията за регулиране на съобщенията отказва да издаде индивидуална лицензия, се мотивира. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

VI. Такси

а издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от услугите, включени в обхвата й, се събира първоначална такса в зависимост от услугите, за които се издава лицензията, както следва:

1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга - 20 000 лв.;

2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга:

а) приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки - кореспондентски пратки до 2 кг; малки пакети до 2 кг; пряка пощенска реклама до 2 кг; печатни произведения до 5 кг; секограми до 7 кг, включително допълнителни услуги "обявена стойност" и "препоръка" - 13 000 лв.;

б) приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски колети до 10 кг, включително допълнителни услуги "обявена стойност" и "препоръка" - 12 000 лв.;

в) пощенски парични преводи - 10 000 лв.

За контролиране изпълнението на лицензията за извършване на универсалната пощенска услуга се събира годишна такса в размер 1,2 на сто от брутните приходи от лицензираната универсална пощенска услуга без данък върху добавената стойност.

За разглеждане на заявление за издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на част от нея на територията на цялата страна се събира такса в размер 400 лв.

0 коментара

Добавете коментар