ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ/ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ

 • Вторник, 17 Февруари 2009 20:29


Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.)

Заповед № РД – 077/19.04.2004 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Характеристика

Превозвач, който желае да извършва таксиметрова дейност, трябва да отговаря на изискванията за професионална компетентност. Професионално компетентен е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност притежава познания в определени области.

Водач на МПС, желаещ да работи като водач на лек таксиметров автомобил е необходимо да притежава удостоверение "водач на лек таксиметров автомобил".

Удостоверение за професионална компетентност на "ръководител на таксиметрова дейност" е необходимо за доказване на професионалната компетентност на превозвач желаещ да бъде регистриран за таксиметров превоз на пътници.

Удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил се издава на лица, притежаващи познания в определени области и е необходимо за извършване на таксиметров превоз.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да издаде дубликата е регионалната дирекция "Автомобилна администрация" при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", издала първоначалното удостоверение.

2. Заявител

Заявител може да бъде физическо лице, придобило удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност, а за дубликат на удостоверение водач на лек таксиметров автомобил – превозвачът.

3. Нормативно установени изисквания за издаване на дубликата

За да бъде издаден дубликатът, е необходимо:

- да има придобито удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност/водач на лек таксиметров автомобил след успешно положен изпит;

- същото удостоверение трябва да не е отнето от контролните органи с акт за установяване на административно нарушение.

4. Необходими документи

4.1 За издаване на дубликат на удостоверение "ръководител на таксиметрова дейност" е необходимо да бъдат подадени:

- молба (заявление);

- документ за платена държавна такса, съгласно чл. 88 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

4.2За издаване на дубликат на удостоверение "водач на лек таксиметров автомобил" се подават:

- молба (заявление);

- копие на свидетелство за управление на МПС;

- документ за платена държавна такса, съгласно чл. 88 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Молбата (заявлението) с необходимите документи се подава до директора на съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация", издала първоначалното удостоверение.

Забележка: При изгубване или унищожаване на удостоверенията "ръководител на таксиметрова дейност", притежателят подава своевременно молба до съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация", издала първоначалното удостоверение. При изгубване или унищожаване на удостоверението "водач на лек таксиметров автомобил" в тридневен срок превозвачът уведомява съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация", издала първоначалното удостоверение.

Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

Дубликат на удостоверение за професионална компетентност се издава от компетентния орган, след извършена проверка в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" относно отнемане със съставен акт от контролните органи. При установено отнемане от контролните органи, дубликат не се издава.

6. Такси

За издаване на дубликат на удостоверение за професионална компетентност ръководител таксиметрова дейност/водач на лек таксиметров автомобил се събира такса в размер на 4 лв., съгласно чл. 88 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

13 коментара

 1. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ“ “КОМПЛЕКТ“ за гр.София телефон за поръчка 0889-047-370
 2. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 3. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 4. Ръководикел на таксиметрова дейност ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “Ръководикел на таксиметрова дейност“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 5. Ръководикел на таксиметрова дейност ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАКСИПЕТРОВА ДЕЙНОСТ“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 6. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 7. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 8. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ “РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 9. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБИЛЕМЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН"ПЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ" “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370 0889-047-370
 10. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБИЛЕМЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН"ПЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ" “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370 0889-047-370
 11. Vasil направи този коментар 12 Декември 2009 ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ" “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 12. Vasil направи този коментар 12 Декември 2009 ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ" “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
 13. ------- Внимание! http://takc.hit.bg Безплатно! ----- ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ за придобиване на удостоверение Водач на лек ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ за гр. СОФИЯ

Добавете коментар