Административни процедури

51 Издаване на лицензия за публичен склад за зърно
52 Издаване на писмени справки за вписвания в регистър "БУЛСТАТ"
53 Издаване на удостоверения за регистрация в регистър "БУЛСТАТ"
54 Изменение на лицензия за публичен склад за зърно
55 Акредитация на лаборатория за изпитване
56 Акредитация на лаборатория за калибриране
57 Акредитация на органи за контрол
58 Акредитация на органи по сертификация на персонал
59 Акредитация на органи по сертификация на продукти
60 Акредитация на органи по сертификация на системи за управление
61 Акредитация на органи по сертификация на системи за управление на околната среда
62 Вписване на изменения в удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки
63 Вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно регистрацията на търговец на зърно
64 Вписване на обстоятелства в централния регистър на особените залози
65 Вписване на промени в обстоятелства в издадени лицензии за търговска дейност с черни и цветни метали
66 Вписване на промени в обстоятелствата във вече издадени лицензии за дейности с прекурсори
67 Вписване на промени в централния регистър на особените залози
68 Заверка и проверка на технологични дневници по закона за виното и спиртните напитки
69 Заверка на декларация по чл. 37, ал. 1, т. 14 ЗТТИ
70 Заверка на заповедна книга за строеж
71 Заверка на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност
72 Заличаване на вписани обстоятелства в регистъра на особените залози
73 Заверка на техническа документация за ремонт на съоръжения с повишена опасност за съответствиети й с техническите изиксквания
74 Заличаване на регистрация на обекти за производство и търговия с храни
75 Заличаване от регистъра на търговците на зърно
76 Изпитване на вино, спиртни напитки, дестилати, спирт, оцет, захар и др.
77 Извършване на приватизация чрез провеждане на неприсъствен публичен търг
78 Извършване на приватизация чрез провеждане на търг с явно наддаване
79 Приватизация чрез провеждане на конкурс на два етапа
80 Приватизация чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап
81 Приватизация чрез провеждане на централизиран публичен търг
82 Проверка с контролна компютърна програма от агенцията по геодезия, картография и кадастър и издаване на документ за това
83 Справка за цените на едро на основни хранителни стоки
84 Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
85 Издаване на контолен номер за качествени вина, произведени в определен район
86 Издаване на лиценз за извършване на дейност от управляващо дружество.
87 Лиценз за производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство
88 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност
89 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ОБЕКТИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ
90 ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
91 ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР
92 ИЗДАВАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ВПИСВАНИЯТА В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА ПРОЦЕСА НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
93 ИЗДАВАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ
94 ИЗДАВАНЕ НА ПИСМЕНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР
95 ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ОТ ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОДУКТИ (ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛИ), СЪГЛАСНО АКРЕДИТАЦИЯТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА"
96 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧВАЩИ СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И/ИЛИ ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
97 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРОЧНИ СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ, ЧИИТО ЦЕННИ КНИЖА СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ
98 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАБРАНАТА ПО ЧЛ. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
99 Издаване на разрешение за концентрация на стопанска дейност
100 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НЕПОСОЧВАНЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ СЪСТАВКИТЕ НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

Страница 2 от 11