Административни процедури

451 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания
452 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на закона за интеграция на хората с увреждания
453 Отпускане на месечна социална помощ
454 Отпускане на месечна целева помощ за плащане на наем на общински жилища
455 Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работещи при условия на 1 и 2 категория труд
456 Отпускане на социална пенсия за старост
457 Пенсиониране на лицата, работещи при специален режим
458 Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг
459 Получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година
460 Спиране и възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсия
461 Заличаване на регистрация на обекти с обществено предназначение, вписани в регистъра
462 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
463 Извършване на експертна оценка на риска за човека по закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати
464 Извършване на подбор на подходящи кандидати за свободни работни места
465 Издаване на актове за намаляване или увеличаване на хигиенно-защитните зони
466 Издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
467 Издаване на заверен препис от лицензия по смисъла на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
468 Издаване на разрешение за хигиенна оценка на склад за търговия на едро с лекарства, медицински изделия, аптека и дрогерия
469 Издаване на разрешение за допускане на промяна на вписаните обстоятелства относно издадено разрешение за откриване на аптека
470 Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
471 Издаване на разрешение за откриване на аптека
472 Издаване на разрешение за пререгистрация на аптека по реда на параграф 16 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
473 Издаване на разрешение за приемане на работа на лица ненавършили 16 години
474 Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години
475 Издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати
476 Издаване на разрешение за пускане на пазара на нова храна или нова хранителна съставка
477 Издаване на становища за инвестиционни проекти, подлежащи на здравна защита
478 Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми
479 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение
480 Издаване на удостоверение за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации въз основа на проведен курс за обучение
481 Издаване на удостоверение за регистрация на оптика
482 Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина
483 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ
484 Издаване на удостоверение/служебна бележка по чл. 81 от ЗЛЗ за извършване на извънболнична помощ
485 Издаване на удостоверения на доставчици на социални услуги
486 Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ
487 Изследване на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни и питейна вода
488 Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти, вкл. пестициди, биоциди и др. продукти и стоки със значение за здравето на човека
489 Предоставяне на средства от държавния бюджет по национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
490 Предоставяне на средства от държавния бюджет по национална програма “Помощ за пенсиониране” и включване на лица в програмата
491 Предоставяне на финансови средства от държавния бюджет на работодатели по национална програма “От социални помощи към трудова заетост”
492 Пререгистрация на службите по трудова медицина
493 Приемане на декларация образец No. 2: “Доплащания към възнаграждения за минал период”
494 Прием и обработка на уведомления за трудови договори
495 Разрешаване в Република България на биоциден препарат, разрешен в държава-членка на ЕС
496 Регистрация на фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори
497 Регистрация на физически и юридически лица, осъществяващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация
498 Сключване на договор за извършване на високоспециализирани медицински дейности
499 Сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки
500 Сключване на договор за оказване на медико-диагностична дейност

Страница 10 от 11