Административни процедури

451 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на закона за интеграция на хората с увреждания
452 Отпускане на месечна социална помощ
453 Отпускане на месечна целева помощ за плащане на наем на общински жилища
454 Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работещи при условия на 1 и 2 категория труд
455 Отпускане на социална пенсия за старост
456 Пенсиониране на лицата, работещи при специален режим
457 Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг
458 Получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година
459 Спиране и възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсия
460 Заличаване на регистрация на обекти с обществено предназначение, вписани в регистъра
461 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
462 Извършване на експертна оценка на риска за човека по закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати
463 Извършване на подбор на подходящи кандидати за свободни работни места
464 Издаване на актове за намаляване или увеличаване на хигиенно-защитните зони
465 Издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
466 Издаване на заверен препис от лицензия по смисъла на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
467 Издаване на разрешение за хигиенна оценка на склад за търговия на едро с лекарства, медицински изделия, аптека и дрогерия
468 Издаване на разрешение за допускане на промяна на вписаните обстоятелства относно издадено разрешение за откриване на аптека
469 Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
470 Издаване на разрешение за откриване на аптека
471 Издаване на разрешение за пререгистрация на аптека по реда на параграф 16 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
472 Издаване на разрешение за приемане на работа на лица ненавършили 16 години
473 Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години
474 Издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати
475 Издаване на разрешение за пускане на пазара на нова храна или нова хранителна съставка
476 Издаване на становища за инвестиционни проекти, подлежащи на здравна защита
477 Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми
478 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение
479 Издаване на удостоверение за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации въз основа на проведен курс за обучение
480 Издаване на удостоверение за регистрация на оптика
481 Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина
482 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ
483 Издаване на удостоверение/служебна бележка по чл. 81 от ЗЛЗ за извършване на извънболнична помощ
484 Издаване на удостоверения на доставчици на социални услуги
485 Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ
486 Изследване на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни и питейна вода
487 Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти, вкл. пестициди, биоциди и др. продукти и стоки със значение за здравето на човека
488 Предоставяне на средства от държавния бюджет по национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
489 Предоставяне на средства от държавния бюджет по национална програма “Помощ за пенсиониране” и включване на лица в програмата
490 Предоставяне на финансови средства от държавния бюджет на работодатели по национална програма “От социални помощи към трудова заетост”
491 Пререгистрация на службите по трудова медицина
492 Приемане на декларация образец No. 2: “Доплащания към възнаграждения за минал период”
493 Прием и обработка на уведомления за трудови договори
494 Разрешаване в Република България на биоциден препарат, разрешен в държава-членка на ЕС
495 Регистрация на фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори
496 Регистрация на физически и юридически лица, осъществяващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация
497 Сключване на договор за извършване на високоспециализирани медицински дейности
498 Сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки
499 Сключване на договор за оказване на медико-диагностична дейност
500 Сключване на договор за оказване на първична и специализирана извънболнична дентална помощ

Страница 10 от 11