Административни процедури

401 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ И СПИСЪК КЪМ НЕГО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
402 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ/ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
403 ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ ЧАСТ ОТ УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
404 ИЗДАВАНЕ НА КНИЖКА С ПЪТНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА СЛУЧАЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУС ДО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
405 Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
406 Издаване на многократно разрешително за международен автомобилен превоз на товари
407 Издаване на протокол за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед на ППС
408 Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС о за всеки пункт от категориите
409 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
410 Издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства
411 Издаване на разрешително за пвревоз по международна автобусна линия до държава, която не е членка на Европейския съюз
412 Издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава членка на Европейския съюз
413 Издаване на разрешително за чуждестранен превозвач от страна членка на ЕС за превоз по международна автобусна линия
414 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради
415 Издаване на удостоверение за годност на ППС за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
416 Издаване на удостоверение за одобрение на пътно превозно средство, превозващо определени опасни товари
417 Издаване на удостоверение за професионална компетентност на превозвач на пътници и товари
418 Издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност
419 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
420 Издаване на удостоверение на преподавателя за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
421 Изпитване на битови и други електрически уреди за безопасност и функционалност
422 Изпитване на електрически съоръжения за електомагнитна съвместимост
423 Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)
424 Оценяване на съответствието със съществените изисквания за безопасност на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
425 Оценяване на съответствието със съществените изисквания за електромагнитна съвместимост
426 Периодичен преглед за проверка на техническата изправност на регистрирани извънгабаритни ППС
427 Преиздаване на лицен за ЕО и заверено копие към лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
428 Приемане на заявления за подаване на документи по електронен път
429 Провеждане на изпит за професионална компетентност на превозвача на пътници и товари
430 Продължаване на срока на лиценз и отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на България
431 Промяна на категорията на технически пункт - от 1-ва и 3-та в 5-та категория
432 Предаване на знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и контролен талон към него
433 Разпределение и предаване на протокол за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за проверка на спирачките
434 Регистриране на пощенски оператори за извършване на неуниверсални пощенски услуги
435 Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски по реда на параграф 9 КСО
436 Извършване на социална оценка по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания
437 Изготвяне на удостоверение за трудов стаж
438 Издаване на удостоверение за осигурителен доход
439 Издаване на удостоверение за трудов стаж от министерството на труда и социалната политика
440 Изплащане на добавка към пенсиите на учителите от учителския пенсионен фонд
441 Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование
442 Изплащане на наследствени пенсии
443 Изплащане на целеви помощи за хора с увреждания
444 Отпускане на добавка за чужда помощ към пенсията
445 Отпускане на еднократна помощ при бременност
446 Отпускане на еднократна помощ при раждане на дете
447 Отпускане на еднократна социална помощ
448 Отпускане на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 години
449 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитация по Закона за интеграция на хората с увреждания
450 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за достъпна информация по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания

Страница 9 от 11