Административни процедури

401 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ/ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
402 ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ ЧАСТ ОТ УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
403 ИЗДАВАНЕ НА КНИЖКА С ПЪТНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА СЛУЧАЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУС ДО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
404 Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
405 Издаване на многократно разрешително за международен автомобилен превоз на товари
406 Издаване на протокол за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед на ППС
407 Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС о за всеки пункт от категориите
408 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
409 Издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства
410 Издаване на разрешително за пвревоз по международна автобусна линия до държава, която не е членка на Европейския съюз
411 Издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава членка на Европейския съюз
412 Издаване на разрешително за чуждестранен превозвач от страна членка на ЕС за превоз по международна автобусна линия
413 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради
414 Издаване на удостоверение за годност на ППС за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
415 Издаване на удостоверение за одобрение на пътно превозно средство, превозващо определени опасни товари
416 Издаване на удостоверение за професионална компетентност на превозвач на пътници и товари
417 Издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност
418 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
419 Издаване на удостоверение на преподавателя за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
420 Изпитване на битови и други електрически уреди за безопасност и функционалност
421 Изпитване на електрически съоръжения за електомагнитна съвместимост
422 Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)
423 Оценяване на съответствието със съществените изисквания за безопасност на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
424 Оценяване на съответствието със съществените изисквания за електромагнитна съвместимост
425 Периодичен преглед за проверка на техническата изправност на регистрирани извънгабаритни ППС
426 Преиздаване на лицен за ЕО и заверено копие към лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
427 Приемане на заявления за подаване на документи по електронен път
428 Провеждане на изпит за професионална компетентност на превозвача на пътници и товари
429 Продължаване на срока на лиценз и отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на България
430 Промяна на категорията на технически пункт - от 1-ва и 3-та в 5-та категория
431 Предаване на знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и контролен талон към него
432 Разпределение и предаване на протокол за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за проверка на спирачките
433 Регистриране на пощенски оператори за извършване на неуниверсални пощенски услуги
434 Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски по реда на параграф 9 КСО
435 Извършване на социална оценка по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания
436 Изготвяне на удостоверение за трудов стаж
437 Издаване на удостоверение за осигурителен доход
438 Издаване на удостоверение за трудов стаж от министерството на труда и социалната политика
439 Изплащане на добавка към пенсиите на учителите от учителския пенсионен фонд
440 Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование
441 Изплащане на наследствени пенсии
442 Изплащане на целеви помощи за хора с увреждания
443 Отпускане на добавка за чужда помощ към пенсията
444 Отпускане на еднократна помощ при бременност
445 Отпускане на еднократна помощ при раждане на дете
446 Отпускане на еднократна социална помощ
447 Отпускане на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 години
448 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитация по Закона за интеграция на хората с увреждания
449 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за достъпна информация по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания
450 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания

Страница 9 от 11