Административни процедури

351 ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
352 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
353 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
354 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
355 Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани
356 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролни точки
357 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
358 ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ И СПРАВКИ ЗА СЪДИМОСТ НА ЛИЦА, РОДЕНИ В ЧУЖБИНА ИЛИ С НЕИЗВЕСТНО МЕСТОРОЖДЕНИЕ
359 ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)
360 ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ
361 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
362 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗТЪРПЯНО НАКАЗАНИЕ "ПРОБАЦИЯ"
363 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЯ НА ЛИЦА В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
364 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЯ НА ЛИЦА В СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ
365 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС
366 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
367 Издаване на Удостоверение за собственост на пътно превозно средство
368 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 39 ОТ ЗБГ
369 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
370 НАСТАНЯВАНЕ В ИМОТИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
371 Настаняване на нуждаещи се военослужещи
372 Отпускане на средства за военослужещи и пострадали военни
373 ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА/СИГНАЛ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
374 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
375 ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
376 Проверка на техническата и екологична изправност при регистрация на МПС
377 ПРОМЯНА НА МЕСТООТЧЕТА НА ВОДАЧА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)
378 ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ПРИ ДРУГИ СЛУЧАИ ПО ИСКАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВОДАЧА
379 ПСИХОТЕСТ ЗА ВОДАЧИ С ВРЕМЕННО ОТНЕТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО И НА ЗАГУБИЛИТЕ ПРАВОСПОСОБНОСТТА СИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ПОРАДИ ОТНЕМАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
380 Психотест за кандидати за водачи за обществения транспорт
381 СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСВО (ППС) ПО ЖЕЛАНИЕ НА СОБСТВЕНИКА
382 УДОСТОВЕРЯВАНЕ С "APOSTILLE" АКТОВЕ НА СЪДИЛИЩАТА И НОТАРИУСИТЕ
383 ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА
384 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
385 ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
386 ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ
387 Подаване на жалби и сигнали до Комисията за защита на потребителите
388 ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК
389 РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА ОТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
390 ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В СТРАНАТА ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРЕБИВАВАЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ В ЧУЖБИНА
391 ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА КЪМ ЛИЦЕНЗА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
392 ЗАВЕРКА НА МЕЖДУНАРОДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
393 ЗАВЕРКА НА ПЪТНА КНИЖКА ЗА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
394 ЗАВЕРКА НА ТОВАРНИ ПЛАНОВЕ
395 ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ - ДРУГИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ
396 Преглед на превозни средства за обучение на кандидати за свидетелства за правоуправление на МПС
397 ИЗДАВАНЕ ЛИЦЕНЗ НА ОБЩНОСТТА И ЗАВЕРЕНО КОПИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗА НА ОБЩНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУС СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
398 ИЗДАВАНЕ ЛИЦЕНЗ НА ОБЩНОСТТА И ЗАВЕРЕНО КОПИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗА НА ОБЩНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
399 ИЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗА НА ОБЩНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
400 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ И СПИСЪК КЪМ НЕГО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)

Страница 8 от 11