Административни процедури

351 ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА СПРАВКА ЗА ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА И ДВИГАТЕЛЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
352 ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
353 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
354 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
355 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
356 Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани
357 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролни точки
358 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ГРАЖДАНИ
359 ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ И СПРАВКИ ЗА СЪДИМОСТ НА ЛИЦА, РОДЕНИ В ЧУЖБИНА ИЛИ С НЕИЗВЕСТНО МЕСТОРОЖДЕНИЕ
360 ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)
361 ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ
362 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
363 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗТЪРПЯНО НАКАЗАНИЕ "ПРОБАЦИЯ"
364 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЯ НА ЛИЦА В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
365 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЯ НА ЛИЦА В СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ
366 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС
367 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
368 Издаване на Удостоверение за собственост на пътно превозно средство
369 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 39 ОТ ЗБГ
370 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
371 НАСТАНЯВАНЕ В ИМОТИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
372 Настаняване на нуждаещи се военослужещи
373 Отпускане на средства за военослужещи и пострадали военни
374 ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА/СИГНАЛ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
375 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
376 ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
377 Проверка на техническата и екологична изправност при регистрация на МПС
378 ПРОМЯНА НА МЕСТООТЧЕТА НА ВОДАЧА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)
379 ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ПРИ ДРУГИ СЛУЧАИ ПО ИСКАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВОДАЧА
380 ПСИХОТЕСТ ЗА ВОДАЧИ С ВРЕМЕННО ОТНЕТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО И НА ЗАГУБИЛИТЕ ПРАВОСПОСОБНОСТТА СИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ПОРАДИ ОТНЕМАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
381 Психотест за кандидати за водачи за обществения транспорт
382 СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСВО (ППС) ПО ЖЕЛАНИЕ НА СОБСТВЕНИКА
383 УДОСТОВЕРЯВАНЕ С "APOSTILLE" АКТОВЕ НА СЪДИЛИЩАТА И НОТАРИУСИТЕ
384 ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА
385 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
386 ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
387 ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ
388 Подаване на жалби и сигнали до Комисията за защита на потребителите
389 ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК
390 РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА ОТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
391 ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В СТРАНАТА ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРЕБИВАВАЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ В ЧУЖБИНА
392 ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА КЪМ ЛИЦЕНЗА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
393 ЗАВЕРКА НА МЕЖДУНАРОДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
394 ЗАВЕРКА НА ПЪТНА КНИЖКА ЗА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
395 ЗАВЕРКА НА ТОВАРНИ ПЛАНОВЕ
396 ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ - ДРУГИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ
397 Преглед на превозни средства за обучение на кандидати за свидетелства за правоуправление на МПС
398 ИЗДАВАНЕ ЛИЦЕНЗ НА ОБЩНОСТТА И ЗАВЕРЕНО КОПИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗА НА ОБЩНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУС СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
399 ИЗДАВАНЕ ЛИЦЕНЗ НА ОБЩНОСТТА И ЗАВЕРЕНО КОПИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗА НА ОБЩНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
400 ИЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗА НА ОБЩНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Страница 8 от 11