Административни процедури

301 ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, КАКТО И ЗА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В АРХИВА НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
302 ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ, АТЕЛИЕ, ГАРАЖ, ЗАКУПЕНИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
303 ИЗДАВАНЕ НА ДРУГО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ОСВЕН ТАКОВА ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И ПО ЧЛ. 52, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
304 ИЗДАВАНЕ НА КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
305 Издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда
306 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В ПИСМЕН ВИД
307 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ТОЧКИТЕ ОТ РАБОТНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА
308 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНОСТТА (РАЗПИСНИЯ СПИСЪК) КЪМ КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН
309 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОСЗГ ОТ РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
310 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАДАСТРАЛНИ ДАННИ
311 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
312 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
313 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА СЪС СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ ОТ ГРАНИЦИТЕ, СЪОТВЕТНО ОТ СГРАДИТЕ
314 Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
315 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
316 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИМОТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ИМ ОЦЕНКА
317 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 52, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
318 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
319 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 52 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
320 ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
321 ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
322 Изработване на проект за обединяване на поземлени имоти
323 Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта
324 Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недявижимите имоти
325 Процедура по нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и промени в тях.
326 ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА СГРАДИ, КОИТО СА ПРЕМАХНАТИ
327 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ
328 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ РАБОТНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА С ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ СХЕМА ИЛИ КОПИЕ ОТ РЕПЕРНИТЕ КАРНЕТИ
329 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ В ГРАФИЧЕН ВИД ИЛИ В ЦИФРОВ ВИД ОТ ОЦИФРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН (БЕЗ ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТТА)
330 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА (БЕЗ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА) В ЦИФРОВ ВИД ВЪРХУ МАГНИТЕН НОСИТЕЛ ЗА НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
331 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА (БЕЗ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА) В ЦИФРОВ ВИД ВЪРХУ МАГНИТЕН НОСИТЕЛ ЗА УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
332 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ В ГРАФИЧЕН ВИД
333 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ, КАРТОГРАФСКИ И КАДАСТРАЛЕН ФОНД (ГЕОКАРТФОНД)
334 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИ ТОЧКИ
335 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКИ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА
336 ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА КОПИЕ ОТ СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА
337 ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА
338 Промяна предназначението на земеделските земи
339 РАЗРЕШАВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ
340 СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЕКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
341 ТРАСИРАНЕ И ОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
342 БРАКУВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС) И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ
343 ВПИСВАНЕ НА МЕДИАТОРИ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ
344 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР
345 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
346 ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗИТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ППС)
347 ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНИ СПРАВКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
348 ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
349 ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ППС)
350 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

Страница 7 от 11