Административни процедури

301 ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ, АТЕЛИЕ, ГАРАЖ, ЗАКУПЕНИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
302 ИЗДАВАНЕ НА ДРУГО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ОСВЕН ТАКОВА ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И ПО ЧЛ. 52, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
303 ИЗДАВАНЕ НА КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
304 Издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда
305 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В ПИСМЕН ВИД
306 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ТОЧКИТЕ ОТ РАБОТНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА
307 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНОСТТА (РАЗПИСНИЯ СПИСЪК) КЪМ КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН
308 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОСЗГ ОТ РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
309 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАДАСТРАЛНИ ДАННИ
310 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
311 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
312 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА СЪС СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ ОТ ГРАНИЦИТЕ, СЪОТВЕТНО ОТ СГРАДИТЕ
313 Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
314 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
315 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИМОТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ИМ ОЦЕНКА
316 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 52, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
317 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
318 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 52 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
319 ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
320 ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
321 Изработване на проект за обединяване на поземлени имоти
322 Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта
323 Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недявижимите имоти
324 Процедура по нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и промени в тях.
325 ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА СГРАДИ, КОИТО СА ПРЕМАХНАТИ
326 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ
327 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ РАБОТНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА С ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ СХЕМА ИЛИ КОПИЕ ОТ РЕПЕРНИТЕ КАРНЕТИ
328 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ В ГРАФИЧЕН ВИД ИЛИ В ЦИФРОВ ВИД ОТ ОЦИФРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН (БЕЗ ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТТА)
329 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА (БЕЗ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА) В ЦИФРОВ ВИД ВЪРХУ МАГНИТЕН НОСИТЕЛ ЗА НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
330 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА (БЕЗ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА) В ЦИФРОВ ВИД ВЪРХУ МАГНИТЕН НОСИТЕЛ ЗА УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
331 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ В ГРАФИЧЕН ВИД
332 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ, КАРТОГРАФСКИ И КАДАСТРАЛЕН ФОНД (ГЕОКАРТФОНД)
333 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИ ТОЧКИ
334 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКИ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА
335 ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА КОПИЕ ОТ СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА
336 ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА
337 Промяна предназначението на земеделските земи
338 РАЗРЕШАВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ
339 СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЕКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
340 ТРАСИРАНЕ И ОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
341 БРАКУВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС) И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ
342 ВПИСВАНЕ НА МЕДИАТОРИ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ
343 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР
344 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
345 ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗИТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ППС)
346 ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНИ СПРАВКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
347 ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
348 ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ППС)
349 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
350 ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА СПРАВКА ЗА ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА И ДВИГАТЕЛЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Страница 7 от 11