Административни процедури

251 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВИД ТЕРИТОРИЯ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ, КАТЕГОРИЯ, ВИД СОБСТВЕНОСТ, НАЧИН НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА)
252 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСТНИ СПРАВКИ НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГИ РЕГИСТРИ
253 ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОИТО СА ИЗТЕКЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА
254 РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА АРЕНДА ИЛИ НАЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН ЗА АРЕНДА И НАЕМ
255 Регистриране на земеделски производители
256 СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА МАСИВ
257 СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
258 СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ
259 Трасиране, заснемане и координиране на границите на имотите
260 ВПИСВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РЕГИСТЪРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
261 ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАБОТИ
262 ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИИ
263 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
264 ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
265 ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНО ЗВАНИЕ "ДОЦЕНТ" ("ПРОФЕСОР") И "СТАРШИ НАУЧЕН СЪТРУДНИК" (І ИЛИ ІІ СТЕПЕН)
266 ЗАВЕРКА НА КОПИЯ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ
267 ЗАМЯНА НА ПОВРЕДЕНИ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ
268 ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
269 Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС
270 ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС НА ЧУЖДЕНЕЦ
271 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
272 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)
273 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
274 ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
275 ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)
276 ИЗДАВАНЕ НА МОРЯШКИ ПАСПОРТ
277 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОСИНОВЯВАЩИ ЗА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ
278 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДЕНЕЦ, ПРЕБИВАВАЛ НА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ ПЕТ ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
279 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДЕНЕЦ, СКЛЮЧИЛ БРАК С БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИЛИ С ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ В СТРАНАТА ЧУЖДЕНЕЦ
280 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАНИЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
281 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЯ НАД 500 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА
282 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ
283 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
284 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН ЕГН
285 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ НАСЛЕДОДАТЕЛ ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И НАЧИСЛЕНИ ЛИХВИ ВЪРХУ ТЯХ
286 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 76, Т. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ
287 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО И ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ГРАЖДАНИ НА ЕС
288 ИЗДАВАНЕ/ПРЕИЗДАВАНЕ НА МОРЯШКА/СЛУЖЕБНА КНИЖКА
289 ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИЯ И СПРАВКИ ОТНОСНО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
290 ОБЖАЛВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
291 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА НАСТОЯЩИТЕ И ПОСТОЯННИТЕ АДРЕСИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
292 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"
293 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ЕСГРАОН) НА ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНИ
294 ПРЕИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ (МОРЯШКИ ПАСПОРТ, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ДР.)
295 Издаване и подмяна на лични карти на граждани
296 Издаване и подмяна на паспорти на български граждани. Заявления.
297 ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ИЗПРАТЕНИТЕ ДО ОРГАНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И ВРЪЧЕНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
298 Даване идентификатор на недвижим имот
299 ЗАСНЕМАНЕ НА ГРАНИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, НЕОБХОДИМО ЗА НАНАСЯНЕ В КАДАСТЪРА ИЛИ ЗА ПРОВЕРКА
300 ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, КАКТО И ЗА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В АРХИВА НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Страница 6 от 11