Административни процедури

201 ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА - ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ И ИНВЕСТИЦИОНЕН БРОКЕР
202 ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ
203 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
204 ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
205 ОТПИСВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА, НА ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 119 ОТ ЗППЦК
206 ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
207 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
208 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЗА ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ И ЗА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
209 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА РАЗРЕШЕНИЯ
210 Регистрация на застрахователен агент
211 РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР
212 УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР" ПО ЧЛ. 16 ОТ КЗ
213 ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ – РАЗДЕЛ ІІ "ДОХОДИ, ПЕЧАЛБИ" И РАЗДЕЛ ІІІ "ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО"
214 ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ КЛИЕНТ
215 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
216 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИСКАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, КОЙТО ИМА РЕГИСТРАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
217 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРЯКА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
218 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРЯКА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
219 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ОСИГУРИТЕЛ ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ
220 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В СТРАНАТА ПО ЧЛ. 37 И ЧЛ. 38 ОТ ЗДДФЛ
221 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОХОД ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
222 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, ИНВЕСТИРАЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАД 50 000 ЕВРО
223 ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПО ИНТЕРНЕТ С ДЕБИТНИ КАРТИ
224 ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
225 ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПО ЧЛ. 21 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
226 ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И В РЕГИСТЪРА НА ИМОТИТЕ
227 ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
228 ЗАВЕРКА НА БИЛЕТ ЗА ЛОВ
229 ЗАВЕРЯВАНЕ НА ИЗДАДЕНА СКИЦА НА ИМОТ И/ИЛИ КОПИЕ ОТ КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
230 ЗАСНЕМАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛОЩНИ И ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ И/ИЛИ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
231 ИЗГОТВЯНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ
232 ИЗДАВАНЕ НА БИЛЕТ ЗА ЛОВ
233 ИЗДАВАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ
234 ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПАША
235 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
236 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПАША В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
237 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
238 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕНОКОС В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
239 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ
240 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
241 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛОВЕН ВОДАЧ
242 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
243 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
244 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА
245 ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ КАРТА ИЛИ НЕЙНА ЧАСТ
246 ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ТРАСИРОВЪЧЕН КАРНЕТ НА ИМОТ
247 ИЗРАБОТВАНЕ НА СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ ИЛИ СЪЕДИНЯВАНЕ НА ИМОТИ
248 КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА РЕКУЛТИВИРАНИ ЗЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ
249 ОТДАВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС
250 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАЛАНС ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страница 5 от 11