Административни процедури

151 ПРИЕМАНЕ НА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ
152 ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ
153 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
154 Производство пред Комисията за защита на конкуренцията
155 ПРОСТРЕЛКА И СЪЗДАВАНЕ НА КУРШУМОТЕКА И ГИЛЗОТЕКА
156 РАЗРЕШАВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (ЧЛ. 150, АЛ. 1 ОТ ЗУТ)
157 РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
158 РЕГИСТРИРАНЕ НА ВНОС НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
159 РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
160 РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕМОНТНИ И СЕРВИЗНИ ФИРМИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
161 Сертификация на продукти
162 СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
163 Сертификация на системи за управление на качеството
164 СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ОБХВАТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ И ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ (ЧЛ. 141, АЛ. 6 ОТ ЗУТ)
165 СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
166 СЪОБЩАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ. 35Б, АЛ. 3 И ЧЛ. 49А, АЛ. 1 И 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
167 Уведомление за придобиване или прехвърляне на 10% от капитала
168 УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ
169 ЗАВЕРКА НА МЕЖДУНАРОДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
170 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ И СПИСЪК КЪМ НЕГО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
171 ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПУНКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
172 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС – ЗА ВСЕКИ ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ ОТ IV ТБ КАТЕГОРИЯ
173 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС) – ЗА ВСЕКИ ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ ОТ І-ВА КАТЕГОРИЯ
174 ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
175 ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
176 ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ – ОТ І-ВА И ІІІ-ТА В V-ТА КАТЕГОРИЯ
177 ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ – ОТ І-ВА И ІІІ-ТА В V-ТА КАТЕГОРИЯ
178 ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ – ОТ І-ВА И ІІІ-ТА В V-ТА КАТЕГОРИЯ
179 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЗНАК ЗА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС) И КОНТРОЛЕН ТАЛОН КЪМ НЕГО
180 ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБМЕННИ БЮРА
181 ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА, НА ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 100, АЛ. 4 И ЧЛ. 110, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК
182 ВПИСВАНЕ НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ (ЦРКИ) И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР
183 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВА БОРСА
184 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ/ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
185 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ЧЛЕН НА СТОКОВА БОРСА
186 Извършване на плащания с държавни ценни книжа
187 Извършване на разрешение за регистрация на брокер на стокова борса
188 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ С АКТУАЛНИ ДАННИ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
189 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
190 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО
191 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ КЛОН НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА
192 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАНЯТИЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
193 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО СТОКОВА БОРСА
194 Издаване на лицензия за финансова къща
195 Издаване на разрешение за организиране на хазартни игри
196 Издаване на разрешение за отпечатване на акции и облигации
197 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ, ВХОДНИ БИЛЕТИ И ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА
198 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
199 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЗА ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ И ЗА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
200 Издаване на сертификат за клас инвестиция

Страница 4 от 11