Административни процедури

101 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБЛЪЧВАНЕ НА ХРАНА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
102 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ОБХВАТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ И ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
103 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ
104 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИЛИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТЪРГОВЦИ
105 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
106 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗНОС И ВНОС НА ПРЕКУРСОРИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
107 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И ГОДИШНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ
108 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ПО CITES ЗА ИЗНОС/ВНОС И РЕЕКСПОРТ ЗА ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ
109 ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И/ИЛИ ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
110 ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
111 Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност
112 ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
113 ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ЗА СЪОТВЕТСВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИ, ИЗДЕЛИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ
114 ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" (НСПБЗН) ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
115 ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ
116 Издаване на становище за инвестиционен проект
117 ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ И ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖ
118 ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ, РАЗРЕШИТЕЛНО И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЕКТИТЕ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
119 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, КОИТО НЯМАТ ОПАСНИ СВОЙСТВА
120 Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производтсво и търговия с храни
121 Издаване на удостоверение за регистрация на търговец на зърно
122 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 и 2 ЗУО
123 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС НА ВИНО (ЕКСПОРТНА СУБСИДИЯ)
124 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
125 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕСТИЛЕРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ
126 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ
127 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
128 ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
129 ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД, ПРИЕМАНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПРОЕКТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
130 ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ПРОГРАМА ФАР И ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА", ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
131 ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОННИ ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ
132 НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
133 Одобрение за преобразуване на управляващо дружество
134 ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО И ОДОБРЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
135 ОДОБРЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО, КАКТО И ДОКЛАДИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ПО ЧЛ. 262И ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НА ПРОВЕРИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 262М ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА ВСЯКО ОТ УЧАСТВАЩИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА
136 ОДОБРЕНИЕ НА ПИСМЕНИТЕ ДОКЛАДИ ПО ЧЛ. 126В ОТ ЗППЦК, СЪГЛАСНО ЧЛ. 126Г, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК
137 ОДОБРЯВАНЕ, ЗАВЕРКА И ВПИСВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ В УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ
138 ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ЗНАЦИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ/ВНОСИТЕЛИТЕ НА БУТИЛКИ
139 ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ОБХВАТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ И ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ (ПО ЧЛ. 145, АЛ. 2 ОТ ЗУТ)
140 ОДОБРЯВАНЕ СЪСТАВА НА НАПИТКИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО ИМ НА ПАЗАРА С ОЗНАЧЕНИЕТО "СПИРТНА НАПИТКА"
141 ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ
142 Оспорване на процедурата за възлагане на обществени поръчки
143 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
144 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ
145 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДОВЕТЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
146 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
147 ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ
148 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО ПАНАИРНИ УЧАСТИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
149 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН СКЛАД ЗА ЗЪРНО
150 ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК

Страница 3 от 11