Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка

  • Събота, 17 Януари 2009 17:06

НАРЕДБА № 28

от 10.05.2006 г.

 за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка

издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр 42 от 23.05.2006 г.

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на изпит за професионална квалификация на физическо лице, което иска да:

1. извършва дейност като застрахователен брокер - едноличен търговец;

2. бъде избрано за член на управителния орган на застрахователен брокер - юридическо лице, или да бъде оправомощено да управлява или представлява застрахователен брокер - юридическо лице;

3. представлява юридическо лице - член на управителен или контролен орган на застрахователен брокер.

(2) По реда на наредбата се признава и квалификацията на лица по ал. 1, придобита в държава членка.

Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 трябва да преминат успешно изпит пред изпитна комисия, определена от Комисията за финансов надзор.

(2) Изискването за успешно преминат изпит за професионална квалификация не се прилага, ако е налице едно от следните условия:

1. лицето има професионален опит в областта на застраховането;

2. лицето има придобита квалификация, призната от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", по реда на глава трета.

(3) Професионален опит по ал. 2, т. 1 означава най-малко две последователни години работа на ръководна длъжност или на длъжност, непосредствено свързана със сключването и изпълнението на застрахователни договори в застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или като застрахователен агент.

 

Глава втора

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

 

Раздел I

Допускане до изпит

Чл. 3. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 подават в комисията заявление за допускане до изпит по образец, утвърден от заместник-председателя.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;

2. нотариално заверен препис от диплома за завършено висше образование;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1, т. 4 - 6 от Кодекса за застраховането.

Чл. 4. Заместник-председателят отказва допускането до изпит, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията по чл. 157, ал. 1, т. 1, т. 3 - 6 от Кодекса за застраховането;

2. установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

Чл. 5. (1) Заместник-председателят се произнася по заявлението за допускане до изпит в 14-дневен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи в 7-дневен срок от получаването им. Решението се мотивира писмено и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 7-дневен срок от издаването му.

Раздел II

Изпит

Чл. 6. (1) Провеждането на изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 се организира от комисията.

(2) Право да се явят на изпит имат лицата, които са допуснати до изпита по реда на раздел I.

Чл. 7. Комисията публикува изискванията относно тематичния обхват на изпита, реда за неговото провеждане, както и правилата за оценяване в официалния си бюлетин не по-късно от един месец преди датата на изпита. Тези обстоятелства се оповестяват и на електронната страница на комисията в Интернет, както и по друг подходящ начин.

Чл. 8. (1) Комисията насрочва датата за провеждане на изпита.

(2) Комисията оповестява датата за провеждане на изпита в официалния си бюлетин, както и чрез поставяне на съобщение на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя. Оповестяване на датите за провеждане на изпитите се извършва и на електронната страница на комисията в Интернет или по друг подходящ начин.

Чл. 9. (1) Изпитът се провежда от изпитна комисия в състав най-малко от трима членове. Редът за работата и съставът на изпитната комисия се определят с решение на комисията.

(2) Изпитът е писмен и анонимен.

Чл. 10. (1) Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(2) Резултатите от изпита се оповестяват по реда на чл. 8, ал. 2 в 14-дневен срок от датата на провеждане на изпита.

(3) В срок 5 работни дни от обявяването на резултатите по ал. 1 лицата, които не са преминали успешно изпита за професионална квалификация, могат да отправят до комисията искане да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

(4) Запознаването с резултатите от проверката на писмената си работа лицата извършват лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице от администрацията на комисията, определено със заповед на заместник-председателя.

 

Раздел III

Сертификат

 

Чл. 11. (1) Лицата, преминали успешно изпита за професионална квалификация, получават сертификат, издаден от заместник-председателя.

(2) Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, утвърден от заместник-председателя.

(3) Дубликат на сертификата се издава от заместник-председателя по молба на заинтересуваното лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен. При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово разположение.

(4) Сертификатът загубва своята валидност, когато лицето, на което е издаден, в срок две години от датата на неговото издаване не бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор като застрахователен брокер - едноличен търговец, като член на управителен орган на застрахователен брокер - юридическо лице, или като лице, оправомощено да го управлява или представлява. В тези случаи лицето се явява отново на изпит за професионална квалификация по реда на тази глава. Това обстоятелство се отбелязва в сертификата.

 

Глава трета

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл. 12. (1) Лицата, които имат придобита квалификация в държава членка, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита, удостоверена с издаден от компетентен орган на държава членка или друга организация в държава членка документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, подават заявление за признаването ъ в комисията.

(2) Към заявлението по ал. 1 освен документите по чл. 3, ал. 2 се прилагат и:

1. нотариално заверен препис на документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, който удостоверява придобитата квалификация;

2. информация за компетентния орган или организацията в държавата членка, издали документа, удостоверяващ придобитата квалификация;

3. информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, невключени в документа по т. 1;

4. декларация за истинността на посочените от лицата данни и за това, че им е известна наказателната отговорност за представяне на неверни данни, която се носи по Наказателния кодекс на Република България.

(3) Заявлението по ал. 1 може да се подаде и в производството по регистрация на застрахователния брокер по чл. 158 от Кодекса за застраховането.

Чл. 13. Заместник-председателят може да изиска и други данни и документи, ако са необходими, за вземане на решение за признаване на придобитата квалификация.

Чл. 14. Комисията отказва признаването на придобита квалификация, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията по чл. 157, ал. 1, т. 1, т. 3 - 6 от Кодекса за застраховането;

2. установи съществено различие между квалификацията, за която се иска признаване, и изискванията относно тематичния обхват на изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери;

3. установи, че органът или организацията, издал документа за придобитата квалификация, не разполага с необходимата компетентност за предоставяне на тази квалификация;

4. е налице друго условие или ограничение, поради което придобитата квалификация не може да бъде упражнявана;

5. установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

Чл. 15. (1) Комисията се произнася по заявлението за признаване на придобитата квалификация в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи - в 7-дневен срок от получаването им. Решението се мотивира писмено и може да се обжалва по отношение на неговата законосъобразност пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 7-дневен срок от издаването му.

Чл. 16. Лицата, на които е призната квалификация, придобита в държава членка, получават сертификат, издаден от заместник-председателя. Разпоредбите по чл. 11 се прилагат съответно.

Чл. 17. Лицата, на които е било отказано признаване на квалификация по реда на тази глава, не могат да кандидатстват повторно за признаване на същата квалификация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Компетентен орган на държава членка" е държавен орган или организация, признати съгласно законодателството на държавата членка или от държавни органи, изрично оправомощени за тази цел с нормативен акт. Такива органи не могат да бъдат застрахователи или презастрахователи.

2. "Организация в държава членка" е юридическо лице, оправомощено с нормативен акт или с международен договор да издава дипломи, сертификати или други документи за признаване на квалификация в областта на застраховането.

3. "Държава членка" е държава членка по смисъла на § 1, т. 6 от Кодeкса за застраховането.

§ 2. (1) Заявленията за допускане до изпит по чл. 3, ал. 1 и за признаване на придобита квалификация по чл. 12, ал. 1 се попълват на български език.

(2) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

§ 3. Заместник-председателят може да изготви образци на декларации и други стандартизирани документи във връзка с прилагането на наредбата.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 4. (1) Първият изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери се провежда до 30 юни 2006 г., като срокът по чл. 7 не се прилага.

(2) Заварените застрахователни брокери по § 8, ал. 3 от Кодекса за застраховането, които са привели дейността си в съответствие със законовите изисквания в срок до 31 март 2006 г. и които отговарят на изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 3 , подават заявления до заместник-председателя и служебно се вписват в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, без да се явяват на изпит.

(3) Когато завареният застрахователен брокер по ал. 2 е юридическо лице и изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 3 не е налице по отношение на всички членове на неговия управителен орган, е необходимо всички тези лица - членове на управителния му орган, да се явят на изпита по ал. 1, проведен при условията и по реда на тази наредба.

§ 5. До датата на влизане в сила на Адмистративнопроцесуалния кодекс се прилагат съответните разпоредби на Закона за административното производство, съответно Закона за Върховния административен съд.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 157, ал. 7 от Кодекса за застраховането и е приета с Решение № 57-Н от 10.V. 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 7. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.